| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0028 / 11309   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0005 / 11308   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางลำดวน หางสลัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11307   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฉลวย หางสลัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11306   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสุภารัตน์ โตไผ่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11305   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางน้ำตาล โตไผ่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 11304   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ (Key Foundations)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11303   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 11302   3 ตุลาคม 2566   ผูได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขในการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11301   3 ตุลาคม 2566   ความเดือดร้อนเรื่องถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 11300   3 ตุลาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ตรวจสอบประเมินและกำหนดราคาขั้นต่ำวัสดุที่เหลือจากงานรื้อถอนโครงการปรับปรุงเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง  นายนิวัฒน์ มั่งมูล นายสุชาติ ธรรมศาสตร์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 11299   3 ตุลาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11298   3 ตุลาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11297   3 ตุลาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวกุมารี ฝั้นหลี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0029.1/ / 11296   3 ตุลาคม 2566   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2566  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0017.1 / 11295   3 ตุลาคม 2566   การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11294   3 ตุลาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายรีเทนเนอร์ออนไลน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11293   3 ตุลาคม 2566   ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสายไฟ  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11292   3 ตุลาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11291   3 ตุลาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงโค  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0031 / 11290   3 ตุลาคม 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0025 / 11289   3 ตุลาคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย) รอบ 1 ตุลาคม 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.2 / 11288   3 ตุลาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 11287   3 ตุลาคม 2566   การโอนข้าราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.1/ / 11286   3 ตุลาคม 2566   ขอจัดส่งแผนการดำเนินงาน สคบ.จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2567  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 11285   3 ตุลาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฎิบัติหน้าที่  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 11284   3 ตุลาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฎิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11283   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการเพถื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำ ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.5 / 11282   3 ตุลาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ตำแหน่งครู) ที่เกษียณอายุราชการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 11281   3 ตุลาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ตำแหน่งครู) ที่เกษียณอายุราชการ  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 11280   3 ตุลาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินและกำหนดราคาขั้นต่ำวัสดุที่เหลือจากงานรื้อถอนโครงการปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนว 1 หลัง  นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.1 / 11279   3 ตุลาคม 2566   การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 11278   3 ตุลาคม 2566   การดำเนินโครงการโคก หนอง นา ของข้าราชบริพาร  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11277   3 ตุลาคม 2566   การดำเนินโครงการโคก หนอง นา ของข้าราชบริพาร  หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11276   3 ตุลาคม 2566   การดำเนินโครงการโคก หนอง นา ของข้าราชบริพาร  ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 11275   2 ตุลาคม 2566   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2566  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11274   2 ตุลาคม 2566   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11273   2 ตุลาคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 17110/2566 ลงวัยที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง การแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11272   2 ตุลาคม 2566   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอทยพนักงานกองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 11271   2 ตุลาคม 2566   รายงานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการของหน่วยงาน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005 / 11270   2 ตุลาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานเงินสงเคราะห์ ประจำปี 2566 และบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ให้ความช่วยเหลือในระบบงานบริการทางสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 11269   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11268   2 ตุลาคม 2566   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด:ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 11267   2 ตุลาคม 2566   การแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระดับจังหวัด  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 11266   2 ตุลาคม 2566   การแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระดับจังหวัด  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 11265   2 ตุลาคม 2566   เพิกถอนรายการจดทะเบียน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 11264   2 ตุลาคม 2566   การเลื่อนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0025 / 11263   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4 ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0020.1 / 11262   2 ตุลาคม 2566   แจ้งเลขบัญชีธนาคาร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 11261   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11260   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236