| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / 5934   24 พฤษภาคม 2566   ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5933   24 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5932   24 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005 / 5931   24 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.2 / 5930   24 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 3  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0033.101.2 / 5929   24 พฤษภาคม 2566   แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง  หจก.ธิติรัตน์ก่อสร้าง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0133.1/8.1 / 5928   24 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องSupply เข้าร่วมประชุม  นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์ นายจำรอง วันเสาร์ นางสาวบุษรา โท่นจ้อน  รพ.สต.น้ำริด
  อต0133.1/8.1/ / 5927   24 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย เข้าร่วมประชุม  นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์ นายจำรอง วันเสาร์ นางสาวบุษรา โท่นจ้อน  รพ.สต.น้ำริด
  อต 0033.010 / 5926   24 พฤษภาคม 2566   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 5925   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5924   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5923   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5922   24 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0028 / 5921   24 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 5920   24 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตนำนักโทษเด็ดขาดหญิงออกทำงานนอกเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5919   24 พฤษภาคม 2566   แจ้งพนักงานราชการลาออก และขออนุญาตนำบัญชีพนักงานราชการมาดำเนินการจัดจ้าง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 5918   24 พฤษภาคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.นัำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 5917   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5916   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5915   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5914   24 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0033.101.3 / 5913   24 พฤษภาคม 2566   ส่งคำขอประเมินบุคคลและผลงานฯ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.3 / 5912   24 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประสานนักเต้นแอโรบิคฯ  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 5911   24 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์จัดตั้งจุดทิ้งขยะ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 5910   24 พฤษภาคม 2566   แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 5909   24 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์กำลังพลเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 5908   23 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1/ / 5907   23 พฤษภาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 5906   23 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเกอสารประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0028 / 5905   23 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 5904   23 พฤษภาคม 2566   รายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 5903   23 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกและการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028 / 5902   23 พฤษภาคม 2566   ขอส่งบันทึกการสอบข้อเท็จจริง  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 5901   23 พฤษภาคม 2566   ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 5900   23 พฤษภาคม 2566   ขอให้จ่ายเงินบำเหน็จตกทอด  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5899   23 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตเปิดใช้เรือนจำชั่วคราวท่าอิฐ และขออนุมัติกรอบอัตราโครงสร้างเวรยามรักษาการณ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 5898   23 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรองนางสันธนี โพธิ์ศรี  นางสันธนี โพธิ์ศรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 5897   23 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรองนายธีรภาพ ฝั้นถา  นายธีรภาพ ฝั้นถา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 5896   23 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรองนางสาวช่อผกา ประจันทร์นวล  นางสาวช่อผกา ประจันทร์นวล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 5895   23 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งไวยาวัจกร วัดหาดลั้ง ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1 / 5894   23 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 5893   23 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวฐิติวรดา กันเที่ยง  นางสาวฐิติวรดา กันเที่ยง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 5892   23 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวศุภรัตน์ หอมอ่อน  นางสาวศุภรัตน์ หอมอ่อน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0018.1/ / 5891   23 พฤษภาคม 2566   ขอเบิกแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎรและแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 5890   23 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นายฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย  นายฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 5889   23 พฤษภาคม 2566   ย้ายราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต.0017.5 / 5888   23 พฤษภาคม 2566   การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 5887   23 พฤษภาคม 2566   การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / 5886   22 พฤษภาคม 2566   นำส่งรายชื่อผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนตามประกาศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 5885   22 พฤษภาคม 2566   โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217