| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.010 / 4734   19 เมษายน 2566   หนังสือรับรองนางสาวชุติมา มีปิ่น  นางสาวชุติมา มีปิ่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / 4733   19 เมษายน 2566   ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำหนด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4732   19 เมษายน 2566   ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาคลองโพ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 4731   19 เมษายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 4730   19 เมษายน 2566   หารือการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 4729   19 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4728   19 เมษายน 2566   ขอนำส่งเอกสารของคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0007 / 4727   19 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ต่อทะเบียนภาษีประจำปี รถยนต์ราชการ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.1/ / 4726   19 เมษายน 2566   ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.5 / 4725   19 เมษายน 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 4724   19 เมษายน 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.2 / 4723   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนางกัญญารัตน์ คำภา เป็นผู้ครอบครอง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4722   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.012 / 4721   19 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 4720   19 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4719   19 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงนายภูมินทร์ สั้นจันดา กรณีการใช้สิทธิมาตรา 33 การจ้างงานคนพิการ และมาตรา 35 การจ้างเหมาบริการซ้ำซ้อน  บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 4718   19 เมษายน 2566   ให้ไปทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4717   19 เมษายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  บริษัท ชัยวัฒน์พานิช(พิชัย) จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 4716   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4715   19 เมษายน 2566   การแจกจ่ายเสื้อเกราะป้องกันกระสุน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4714   19 เมษายน 2566   การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0004 / 4713   19 เมษายน 2566   ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / 4712   19 เมษายน 2566   ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0028/ / 4711   19 เมษายน 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัดปี 2564  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สำนักตรวจและประเมินผล)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0016 / 4710   19 เมษายน 2566   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  แจ้งท้าย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0005 / 4709   19 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4708   19 เมษายน 2566   ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4707   19 เมษายน 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุฯ  นายฉัตรธรรม ลิขสิทธิ์อนันต์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002/ / 4706   19 เมษายน 2566   การออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยย้ิมให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เม.ย. 66  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4705   19 เมษายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4704   19 เมษายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ว / 4703   19 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.1 / 4702   19 เมษายน 2566   แพทย์ประจำตำบลลาออก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4701   19 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4700   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4699   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4698   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4697   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 4696   19 เมษายน 2566   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2 / 4695   19 เมษายน 2566   ขอเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน Company User Maker ในระบบ KTB  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.101.1 / 4694   19 เมษายน 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นางสาววชุรากร ปัสสาภัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0019.2 / 4693   18 เมษายน 2566   การตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ของนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และการประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 8) ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0025 / 4692   18 เมษายน 2566   รายงานการย้ายผู้ต้องขังกลับไปคุมขังที่คุมขังเดิม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 4691   18 เมษายน 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสาร  ห้วหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร พะเยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 4690   18 เมษายน 2566   รายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0034(2) / 4689   18 เมษายน 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอตรอน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0008 / 4688   18 เมษายน 2566   การประเมินสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  ศธ 02130 / 4687   18 เมษายน 2566   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  ศธ 02130 / 4686   18 เมษายน 2566   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"  ศึกษาธิการภาค 17  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4685   18 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการสืบราคา และจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217