| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0013 / 5862   22 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  นิติบุคคลหมู่บ้านลัดดาวัลย์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0025 / 5861   22 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตย้ายระบายเพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังชาย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 5860   22 พฤษภาคม 2566   การรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0013 / 5859   22 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  นิติบุคคลหมู่บ้านบัวหลวง  สำนักงานสถิติจังหวัด
  กก5115 / 5858   22 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อุตรดิตถ์ ซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 5857   22 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0013 / 5856   22 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0033.001 / 5855   22 พฤษภาคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ..ลับแล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.103.3 / 5854   22 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 5853   22 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 5852   22 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 5851   22 พฤษภาคม 2566   การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 5850   22 พฤษภาคม 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5849   22 พฤษภาคม 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5848   22 พฤษภาคม 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4(อกส.จ)/ / 5847   22 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนายบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 5846   22 พฤษภาคม 2566   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 5845   22 พฤษภาคม 2566   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ)/ / 5844   22 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนายบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 5843   22 พฤษภาคม 2566   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 5842   22 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5841   22 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 5840   22 พฤษภาคม 2566   โครงการสนับสนุนกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสถาบันเกษตรกร ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 5839   22 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.1 / 5838   22 พฤษภาคม 2566   การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (Goverment Innovation for Sustainable Development) รุ่นที่ 2/2566 (เน้นบริบทการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0021/ / 5837   22 พฤษภาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / 5836   22 พฤษภาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / 5835   22 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมสรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565-2566)  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / 5834   22 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมสรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565-2566)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / 5833   22 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมสรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565-2566)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 5832   22 พฤษภาคม 2566   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 5831   19 พฤษภาคม 2566   การเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 5830   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารประกอบการเปิดสิทธิเข้าระบบรายงานผลการติดตามครัวเรือนของเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5829   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแผนประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5828   19 พฤษภาคม 2566   ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5827   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานข้อตกลงความร่วมมือหรือบันทึก MOU  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.1 / 5826   19 พฤษภาคม 2566   คัดค้านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5825   19 พฤษภาคม 2566   การแแกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 5824   19 พฤษภาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 5823   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารประกอบการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการชุมชนวัฒนธรรมสร้างเสริมเศรษฐกิจม  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 5822   19 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028/ / 5821   19 พฤษภาคม 2566   ขอให้รายงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มราชการ))  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 5820   19 พฤษภาคม 2566   ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.5 / 5819   19 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 5818   19 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5817   19 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5816   19 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5815   19 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 5814   19 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / 5813   19 พฤษภาคม 2566   การแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดสายทางที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236