| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / 10559   15 กันยายน 2566   รายงานการนำส่งเงินเหลือจ่าย งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต ๐๐๐๘ / 10558   15 กันยายน 2566   เลื่อนข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต ๐๐๐๘ / 10557   15 กันยายน 2566   เลื่อนข้าราชการ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0032 / 10556   15 กันยายน 2566   การคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเข้าจำหน่าย ของ ปตท  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 10555   15 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 10554   15 กันยายน 2566   การอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการออกใบอนุญาตได้  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 10553   15 กันยายน 2566   อนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการออกใบอนุญาตได้  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 10552   15 กันยายน 2566   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) และขอเชิญประชุม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 10551   15 กันยายน 2566   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 10550   15 กันยายน 2566   ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 10549   15 กันยายน 2566   การขับเคลื่อน SDGs 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2 / 10548   15 กันยายน 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 10547   15 กันยายน 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  พม 0603.41 / 10546   15 กันยายน 2566   การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
  อต 0017.2 / 10545   15 กันยายน 2566   การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2/ / 10544   15 กันยายน 2566   รายงานส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 10543   15 กันยายน 2566   การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2/ / 10542   15 กันยายน 2566   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายทองคำ มูลสา ครั้งที่ ๒  ประธานกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 10541   15 กันยายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 10540   15 กันยายน 2566   การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 10539   15 กันยายน 2566   การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0023.5 / 10538   15 กันยายน 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2/ / 10537   15 กันยายน 2566   การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 10536   15 กันยายน 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.101.1 / 10535   15 กันยายน 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา(ทัตพิชา ชยมั่นคงชัย)  นางสาวทัตพิชา ชยมั่นคงชัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10534   15 กันยายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10533   15 กันยายน 2566   ขอเลิกประกอบอาชีพค้าของเก่า  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10532   15 กันยายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028/ / 10531   15 กันยายน 2566   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการป้องกันนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต.0023.5 / 10530   15 กันยายน 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือนสิงหาคม 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 10529   15 กันยายน 2566   ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง หรือที่คาดว่าจะว่าง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 10528   15 กันยายน 2566   ขออนุญาตใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0033 / 10527   15 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.แสงเดือน พุฒลา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 10526   15 กันยายน 2566   ส่งรูปเล่มรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมฯ ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 10525   15 กันยายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0133/ / 10524   15 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุมพิจารณา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  อต 0003 / 10523   15 กันยายน 2566   แจ้งความประสงค์และยืนยันรับจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นางกัลยา แก้วรักถา  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / 10522   15 กันยายน 2566   แจ้งความประสงค์และยืนยันรับจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายกิตติพงศ์ สงคราม  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0017.3 / 10521   15 กันยายน 2566   ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 10520   15 กันยายน 2566   ขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  กค 0318.72/ / 10519   15 กันยายน 2566   การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตดริตถ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 10518   15 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 10517   15 กันยายน 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1/ / 10516   15 กันยายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง ที่15892/66 ลว.14 ก.ย.66 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10515   15 กันยายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง ที่15892/66 ลว.14 ก.ย.66 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 10514   15 กันยายน 2566   ความเดือดร้อนน้ำท่วมขังเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 10513   15 กันยายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งที่15892/66 ลว.14 ก.ย.66 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 10512   15 กันยายน 2566   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงหมาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / 10511   15 กันยายน 2566   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 10510   15 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทีไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากตั้งอยูในพื้นที่หวงห้าม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236