| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  0017.5 / 4612   12 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 4611   12 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.5 / 4610   12 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  0017.5 / 4609   12 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0025 / 4608   12 เมษายน 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.5 / 4607   12 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0025 / 4606   12 เมษายน 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.5 / 4605   12 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 4604   12 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมกับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี พ.ศ. 2566  สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.5 / 4603   12 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0018.1/ / 4602   12 เมษายน 2566   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฯ สัปดาห์ที่ 1  ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ.  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / 4601   12 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0018.1/ / 4600   12 เมษายน 2566   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฯ สัปดาห์ที่ 1  ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ.  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 4599   12 เมษายน 2566   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฯ สัปดาห์ที่ 1  ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ.  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 4598   12 เมษายน 2566   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฯ สัปดาห์ที่ 1  ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ.  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 4597   12 เมษายน 2566   การติดตาม และขยายผลตามโครงการปลูปฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566 (ในรูปแบบออนไลน์)  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 4596   12 เมษายน 2566   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4595   12 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนในระดับพื้นที่  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4594   12 เมษายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4593   12 เมษายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 4592   12 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนในระดับพื้นที่  ผู้อำยวนการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4591   12 เมษายน 2566   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 4590   12 เมษายน 2566   ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน กสจ.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4589   12 เมษายน 2566   ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 4588   12 เมษายน 2566   คำสั่งลงโทษวินัย ว่าที่ร้อยเอกชัยรันตน์ แสนดีน้อย เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน  ที่ทำการปกครองจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0006/ / 4587   12 เมษายน 2566   ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0025 / 4586   12 เมษายน 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.2 / 4585   12 เมษายน 2566   การคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น  พัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4584   12 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4583   12 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ / 4582   12 เมษายน 2566   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / 4581   12 เมษายน 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4580   12 เมษายน 2566   รายงานผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินฯ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 4579   12 เมษายน 2566   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 4578   12 เมษายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท เอพีเอ็น 2014 จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 4577   12 เมษายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 4576   12 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก(เลื่อน 1 เมษายน 2566)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 4575   12 เมษายน 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินการออกดฉนดที่ดินฯของวัดวาอาราม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4574   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายน้อย อินอุด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4573   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายถึก ติชัน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4572   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายประสง สังมูล  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4571   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายมูล วงศ์เดช  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4570   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายสี ใจใส  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4569   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายแก้ว ศรีเมืองสุข  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4568   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายชุม พรมสุวรรณ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4567   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายบุญ มะโน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4566   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายน้อย ส้อยทิพย์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4565   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายใหม่ ขัติยะ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4564   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายวุ่น ขัตติยะ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4563   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายมา สิทธิสอน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236