| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 7459   3 กรกฏาคม 2566   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7458   3 กรกฏาคม 2566   ขอส่งข้อมูลผู้ต้องขังพ้น  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7457   3 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 7456   3 กรกฏาคม 2566   ขอส่งผลงานการคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 7455   3 กรกฏาคม 2566   การเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  -  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 7454   3 กรกฏาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (เพิ่มเติม) และสำเนาคำสั่งแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 7453   3 กรกฏาคม 2566   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 7452   3 กรกฏาคม 2566   ส่งข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7451   3 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7450   3 กรกฏาคม 2566   รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพรพะสังฆราชฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7449   3 กรกฏาคม 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 7448   3 กรกฏาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 7447   3 กรกฏาคม 2566   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายฟื้น คล้ายชม ครั้งที่1  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 7446   3 กรกฏาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสาวปรียเนตร มาสุด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 7445   3 กรกฏาคม 2566   ขอความช่วยเหลือจากการประสบปัญหาที่อยู่อาศัย  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 7444   3 กรกฏาคม 2566   ข้อมูลผู้ใช้งานระบบบัญชีการเงิน (ERP) และโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (LM)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 7443   3 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 7442   3 กรกฏาคม 2566   ขอส่งผลงานการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0023.5 / 7441   3 กรกฏาคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 7440   3 กรกฏาคม 2566   แจ้งรายละเอียดการจัดสรรกระบอกฉีดยา LDS ชนิด 1 มิลลิลิตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนภารกิจด้านการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 7439   3 กรกฏาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 7438   3 กรกฏาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 7437   3 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 7436   3 กรกฏาคม 2566   ของดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.010 / 7435   3 กรกฏาคม 2566   หนังสือรับรอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์  นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0133.1/02 / 7434   3 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม  นางสาวสุนิสา ประสานศรี, นางสาวกานต์ธิดา รตาภรณ์ และนางสาวศิรินภา มีศิริพันธ์ู  รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  อต 0033.101.3 / 7433   3 กรกฏาคม 2566   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 7432   3 กรกฏาคม 2566   แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(เฉพาะราย)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7431   3 กรกฏาคม 2566   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7430   3 กรกฏาคม 2566   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7429   3 กรกฏาคม 2566   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 7428   3 กรกฏาคม 2566   การประเมินราคาขั้นต่ำเพื่อจำหน่ายพัสดุ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่)  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7427   3 กรกฏาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 7426   3 กรกฏาคม 2566   การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย)  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.5/ / 7425   3 กรกฏาคม 2566   รายงานการตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7424   3 กรกฏาคม 2566   การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 7423   3 กรกฏาคม 2566   ขอความเป็นธรรม กรณี การทำโครงการสาธารณประโยชน์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านคลองวัดไพร ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 7422   3 กรกฏาคม 2566   การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย)  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0133.1/9.1/ / 7421   3 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเข้าร่วมประชุม  นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย, นางฉันทนา แก้วเกตุ, นายเสธ์ อินทุวงศ์  รพ.สต.งิ้วงาม
  อต 0017.1 / 7420   3 กรกฏาคม 2566   การรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 7419   3 กรกฏาคม 2566   เจ้าหน้าที่ถูกคำพิพากษาคดีที่ศาลสั่งให้คุมความประพฤติ  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 7418   3 กรกฏาคม 2566   มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหน้าที่หนึ่ง  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.2 / 7417   3 กรกฏาคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน Company User Maker ในระบบ KTB  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 7416   3 กรกฏาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7415   3 กรกฏาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7414   3 กรกฏาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7413   3 กรกฏาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.4 / 7412   3 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 7411   3 กรกฏาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 7410   3 กรกฏาคม 2566   จนท.ทำกิจกรรมบริเวณชายแดนระหว่างหลักเขตไทย-ลาว  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236