| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 9159   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9158   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9157   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 9156   9 สิงหาคม 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 9155   9 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9154   9 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9153   9 สิงหาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 9152   9 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 9151   9 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 9150   9 สิงหาคม 2566   การดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มมวลชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 9149   9 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 9148   9 สิงหาคม 2566   การดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มมวลชน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/ผอ.รมน.อต./สันติบาลจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 9147   9 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0025 / 9146   8 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570 ) พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9145   8 สิงหาคม 2566   ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพื่อทดแทนการขาดแคลนอัตรากำลัง ตำแหน่งพนักงานขับรถ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 9144   8 สิงหาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9143   8 สิงหาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 9142   8 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายกิจกรรมการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปี 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0007 / 9141   8 สิงหาคม 2566   ขอนุมัติประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.3 / 9140   8 สิงหาคม 2566   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / 9139   8 สิงหาคม 2566   ขออนุมัติประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตัว์น้ำ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2566 (แห่งใหม่)  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0006/ / 9138   8 สิงหาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดมหกรรมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ Uttaradit Green Fest 2023 พร้อมถ่ายทอดสดกิจกรรม  สวท.อุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 9137   8 สิงหาคม 2566   ขอสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 9136   8 สิงหาคม 2566   ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของมูลนิธิธารน้ำใจจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9135   8 สิงหาคม 2566   จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของมูลนิธิธารน้ำใจจังหวัดอุตรดตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9134   8 สิงหาคม 2566   จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิธารน้ำใจจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9133   8 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9132   8 สิงหาคม 2566   เกณฑ์มาตรฐานศูนย์รับแจ้งการควบคุมตวและดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 9131   8 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบพัฒนาจังหวัด)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 9130   8 สิงหาคม 2566   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 9129   8 สิงหาคม 2566   การตรวจสอบอาคารสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 9128   8 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 9127   8 สิงหาคม 2566   การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 9126   8 สิงหาคม 2566   ขอความเป็นธรรม กรณี การทำโครงการสาธารณประโยชน์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านคลองวัดไพร ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย  นางดาวเรือง ชื่นชมเชย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 9125   8 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 9124   8 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.3 / 9123   8 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / 9122   8 สิงหาคม 2566   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 9121   8 สิงหาคม 2566   แจ้งคืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน เขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 300 เมตร  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พระปิ่นเกล้า  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0002 / 9120   8 สิงหาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022 / 9119   8 สิงหาคม 2566   คืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน เขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 300 เมตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 9118   8 สิงหาคม 2566   การคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  พระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9117   8 สิงหาคม 2566   การคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  พระศรปริยัติวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9116   8 สิงหาคม 2566   การคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9115   8 สิงหาคม 2566   การคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9114   8 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 9113   8 สิงหาคม 2566   ร้องทุกข์ได้รับความเสียหายจากเพื่อนบ้านต่อเติมอาคาร  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9112   8 สิงหาคม 2566   ขอให้ติดตามการออกโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9111   8 สิงหาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9110   8 สิงหาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 2  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236