| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.2 / 5484   10 พฤษภาคม 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 5483   10 พฤษภาคม 2566   อนุมัติสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / 5482   10 พฤษภาคม 2566   รายงานค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 5481   10 พฤษภาคม 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5480   10 พฤษภาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 5479   9 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5478   9 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 5477   9 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการจัดสอบซ่อมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5476   9 พฤษภาคม 2566   รายงานจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5475   9 พฤษภาคม 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5474   9 พฤษภาคม 2566   รายงานการรับตัวผู้ต้องขังป่วยกลับเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 5473   9 พฤษภาคม 2566   ส่งคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 5472   9 พฤษภาคม 2566   ขอให้ปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่หมดความจำเป็นในการใช้บัญชี  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 5471   9 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 5470   9 พฤษภาคม 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 5469   9 พฤษภาคม 2566   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5468   9 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5467   9 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5466   9 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5465   9 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5464   9 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5463   9 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  ศธ02130 / 5462   9 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ปี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 5461   9 พฤษภาคม 2566   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั่นสายสะพาย ประจำปี 2566 เพิ่มเติม  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ศธ02130 / 5460   9 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานข้อมูลอัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑,๒ , สพม. อาชีว,ท้องถิ่น, กศน.ศูนย์การศึกษาพิศษ, ราชภัฎ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 5459   9 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบคำร้องเงินประกันการเดินทางกลับ  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0018.1 / 5458   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5457   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5456   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5455   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5454   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5453   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5452   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5451   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5450   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฏีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5449   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5448   9 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5447   9 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบทางไกล (VTC)  หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ และหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5446   9 พฤษภาคม 2566   การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาลักลอบการจัดให้มีการเล่นการพนัน  ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 5445   9 พฤษภาคม 2566   การโอนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต.0021/ / 5444   9 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0035 / 5443   9 พฤษภาคม 2566   ขอให้แจ้งผลการจัดทำสัญญาเช่ารายใหม่ ช่วงวันท่่ี๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต.0021/ / 5442   9 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 5441   9 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย))  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 5440   9 พฤษภาคม 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (เพิ่มเติม)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5439   9 พฤษภาคม 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5438   9 พฤษภาคม 2566   รายงานมาตรการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0021/ / 5437   9 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย วาตภัย อำเภอทองแสนขัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 5436   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5435   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217