| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 5684   16 พฤษภาคม 2566   ขอให้เทศบาลตำบลศรีพนมมาศตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายชวเรศ กัลยาณมิตร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 5683   16 พฤษภาคม 2566   หารือการปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการกฤษฎีกา  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 5682   16 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากสถานบันเทิง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 5681   16 พฤษภาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปปกติให้แก่พนักงานเทศบาล  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 5680   16 พฤษภาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัขจำนวนมากของเพื่อนบ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5679   16 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากควันไฟ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 5678   16 พฤษภาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 5677   16 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5676   16 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 5675   16 พฤษภาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาณ (ครั้งที่ 4)  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5674   16 พฤษภาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำเหน็จปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028 / 5673   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งบันทึกการสอบข้อเท็จจริง  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 5672   16 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการงานอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.)   นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5671   16 พฤษภาคม 2566   การแต่งการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5670   16 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5669   16 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 5668   15 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 5667   15 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5666   15 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5665   15 พฤษภาคม 2566   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 5664   15 พฤษภาคม 2566   การสำรวจและการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พศ.2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 5663   15 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติฯ  กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 5662   15 พฤษภาคม 2566   การสำรวจและทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0029.1/ / 5661   15 พฤษภาคม 2566   บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0025 / 5660   15 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 5659   15 พฤษภาคม 2566   การติดตามการดำเินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.101.3/ / 5658   15 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 คำสั่ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 5657   15 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังวัดเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ปี งปม. พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 5656   15 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังวัดเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ปี งปม. พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 5655   15 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และคณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานประเพณีอัฐมีบูชา  พระครูบวรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 5654   15 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นายธีรภัทร์ เมืองคำ   นายธีรภัทร์ เมืองคำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 5653   15 พฤษภาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5652   15 พฤษภาคม 2566   ตรวจสอบสถานภาพการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5651   15 พฤษภาคม 2566   ตรวจสอบสถานภาพการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0031 / 5650   15 พฤษภาคม 2566   รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0035 / 5649   15 พฤษภาคม 2566   การอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0016 / 5648   15 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 5647   15 พฤษภาคม 2566   รายงานการประเมินผลการใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0035 / 5646   15 พฤษภาคม 2566   การอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ  เจ้าอาวาสวัดเด่นกระต่าย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.001 / 5645   15 พฤษภาคม 2566   หนังสิอรับรอง นางทัศนียา จ๋อยคล้าย  นางทัศนียา จ๋อยคล้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 5644   15 พฤษภาคม 2566   ขอความเห็นการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 5643   15 พฤษภาคม 2566   ขอออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5642   15 พฤษภาคม 2566   ขอออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ผูู้้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 5641   15 พฤษภาคม 2566   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Certificate Of Advanced Studies in Public Governance and Administration (Cas PGA) "  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 5640   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 5639   15 พฤษภาคม 2566   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุพระฝางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส.ธ."  ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 5638   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้โดรน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5637   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถและห้องน้ำ   นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 5636   15 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรม Young Smart : Young ทำดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 5635   15 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217