| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 10081   5 กันยายน 2566   รายงานข้อมูลชื่อผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 10080   5 กันยายน 2566   ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานที่ดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566/2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 10079   5 กันยายน 2566   การจัดสรรหนังสือคู่มือปฎิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 และ 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 10078   5 กันยายน 2566   แจ้งผลการแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 10077   5 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 10076   5 กันยายน 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืงอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 10075   5 กันยายน 2566   จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 10074   4 กันยายน 2566   รายงานจัดเก็บองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 10073   4 กันยายน 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วัลลพ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10072   4 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานฝึกวิชาชีพของเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10071   4 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินพลอยได้จาากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10070   4 กันยายน 2566   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10069   4 กันยายน 2566   รายงานลการดำเนินการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง 10 ท่าพญายม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10068   4 กันยายน 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10067   4 กันยายน 2566   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลียของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 10066   4 กันยายน 2566   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 10065   4 กันยายน 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 10064   4 กันยายน 2566   ขอเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 10063   4 กันยายน 2566   ส่งเอกสารการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.001 / 10062   4 กันยายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0029.1/ / 10061   4 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0033 / 10060   4 กันยายน 2566   ข้าราชการขอนุญาตไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 10059   4 กันยายน 2566   รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 10058   4 กันยายน 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอำนวยการเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / 10057   4 กันยายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม  ประธานกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 10056   4 กันยายน 2566   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 10055   4 กันยายน 2566   ขอแจ้งคืเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน รายกาครุภัณฑ์ คืนกลับส่วนกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 10054   4 กันยายน 2566   ส่งมอบทรัพย์สินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าพระธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 435 เมตร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 10053   4 กันยายน 2566   ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าพระธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 435 เมตร  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0017.3 / 10052   4 กันยายน 2566   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 10051   4 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์จำนวนข้อมูลคนพิการระบบทะเบียนคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 10050   4 กันยายน 2566   ขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 10049   4 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชบการ (นางสาวนันทวัน พุฒลา)  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 10048   4 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชบการ (นางสาวนันทวัน พุฒลา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 10047   4 กันยายน 2566   ขอส่งบันทึกการสอบข้อเท็จจริง  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 10046   4 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานผลการติดตามผลของประชาชนฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต(กปภจ)0021/ / 10045   4 กันยายน 2566   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 9 พล.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0007 / 10044   4 กันยายน 2566   ขอต่ทะเบียนภาษีารถยนต์ 3 ขฌ 5663 กรุงเทพฯ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / 10043   4 กันยายน 2566   ขอต่อภาษีรถยนต์ประจำปี2567  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.001 / 10042   4 กันยายน 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.ท่าปลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 10041   4 กันยายน 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.นัำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0002 / 10040   4 กันยายน 2566   ปลดนักเรียนนายร้อยเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 10039   4 กันยายน 2566   ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10038   4 กันยายน 2566   ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  อธิบดีกรมกิจการพิเศษ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 10037   4 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(2) / 10036   4 กันยายน 2566   จำหน่ายทะเบียนโรงงาน(หจก.อุตรดิตถ์แอสฟัลท์2015  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 10035   4 กันยายน 2566   จำหน่ายทะเบียนโรงงาน(บริษัท อุตรดิตถ์พลาสติก จำกัด)  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0019.2/ / 10034   4 กันยายน 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ / 10033   4 กันยายน 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / 10032   4 กันยายน 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพิ่มเติม คดีหมายเลขดำที่ 66/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217