| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.5 / 9609   22 สิงหาคม 2566   การสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 9608   22 สิงหาคม 2566   ขอส่งเอกสารประกอบการขอคืนวันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2566 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์และสาขา  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9607   22 สิงหาคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9606   22 สิงหาคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9605   22 สิงหาคม 2566   ส่งคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9604   22 สิงหาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028 / 9603   22 สิงหาคม 2566   ขอส่งเอกสารโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพฯ  สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0005 / 9602   22 สิงหาคม 2566   ขอส่งหนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการ  กรมส่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 9601   22 สิงหาคม 2566   รายงานการให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็ก เยาวชน อายุ 15 ปี เป็นผู้ดสียกายจากการค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 9600   22 สิงหาคม 2566   ประชาสัมพันธ์รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรเอกชน ทุกแห่ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0007 / 9599   22 สิงหาคม 2566   ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9598   22 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขอย้าย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 9597   22 สิงหาคม 2566   เชิญเข้าร่วมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ข้ามถิ่นและของดีภาคเหนือ ครั้งที่ 2  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 9596   22 สิงหาคม 2566   การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9595   22 สิงหาคม 2566   การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 9594   22 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 9593   22 สิงหาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 9592   22 สิงหาคม 2566   ตอบรับแฟ้มประวัติและ กพ.7 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวพนัชกร เมืองชา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.306 / 9591   22 สิงหาคม 2566   รายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ ใช้สอย ประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง งานงวดที่ 9  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต 0018.1 / 9590   22 สิงหาคม 2566   เลื่อนข้าราชการ  ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9589   22 สิงหาคม 2566   ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 9588   22 สิงหาคม 2566   ข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0034(3) / 9587   22 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่อต 30-4/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 9586   22 สิงหาคม 2566   กางซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9585   22 สิงหาคม 2566   การจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 9584   22 สิงหาคม 2566   ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุแปลงสำนักงานที่ดินอำเภอลับแล  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 9583   22 สิงหาคม 2566   แจ้งผลคดีศาลปกครองพิษณุโลก  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 9582   22 สิงหาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0002 / 9581   22 สิงหาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการเเทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0017.2 / 9580   22 สิงหาคม 2566   การติดตาม และขยายผลตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566 (ในรูปแบบออนไลน์)  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 9579   22 สิงหาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010 / 9578   22 สิงหาคม 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบ้ติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 9577   22 สิงหาคม 2566   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9576   22 สิงหาคม 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.4 / 9575   22 สิงหาคม 2566   การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  บัญชีแนบท้าย  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0017.4 / 9574   22 สิงหาคม 2566   การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0025 / 9573   21 สิงหาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฎิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 9572   21 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็น ต้องใช้ของ สนง.พมจ.อต.  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 9571   21 สิงหาคม 2566   ขอคืนเงินงบประมาณคณะอนุกรรมการควบคุมขอทาน ครั้งที่ 1/2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 9570   21 สิงหาคม 2566   ขอคืนเงินงบประมาณการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมขอทาน ครั้งที่ 1/2566  กรมพั  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 9569   21 สิงหาคม 2566   รายงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 9568   21 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9567   21 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9566   21 สิงหาคม 2566   ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุแปลงสำนักงานที่ดินอำเภอลับแล  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ว / 9565   21 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 9564   21 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / 9563   21 สิงหาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566  นายกองค์การส่วนบริหารตำบลบ้านหม้อ  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / 9562   21 สิงหาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566  กำนันตำบลบ้านหม้อ  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.1 / 9561   21 สิงหาคม 2566   ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  นายอำเภอบ้านโคก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3 / 9560   21 สิงหาคม 2566   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อสร้างวัดป่าพุทธบารมี หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236