| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1/ / 7081   23 มิถุนายน 2566   ขอส่งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7080   23 มิถุนายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 7079   23 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9013/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุฯ  เจ้าพนักงงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 7078   23 มิถุนายน 2566   ขอให้พิจารณากรณีร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ของนายธนาชัย พรหมจุ้ย กำนันตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 7077   23 มิถุนายน 2566   ตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 7076   23 มิถุนายน 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.1/ว / 7075   23 มิถุนายน 2566   การประเมินผลทดลองปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 7074   23 มิถุนายน 2566   ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.2/ / 7073   23 มิถุนายน 2566   การประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 7072   23 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.3 / 7071   23 มิถุนายน 2566   ราษฎรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุกล้ำเข้ามาทำการเกษรในพื้นที่ฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 7070   23 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 7069   23 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 7068   23 มิถุนายน 2566   ขอให้ตัดต้นไม้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7067   23 มิถุนายน 2566   ขอให้ตรวจสอบการสร้างรั้ว  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7066   23 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อความไม่สงบ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7065   23 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการสร้างถนน  นายสมัคร เงินจันทร์และคณะ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7064   23 มิถุนายน 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากเสียงดังรบกวน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 7063   23 มิถุนายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0014.1/ / 7062   23 มิถุนายน 2566   ให้ข้าราชการมารายงานตัว  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 7061   23 มิถุนายน 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นางลำภา ค้ำชู  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.4 / 7060   23 มิถุนายน 2566   การดำเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 7059   23 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7058   23 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7057   23 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7056   23 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / 7055   23 มิถุนายน 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.2/ / 7054   23 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมยานพาหนะ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 7053   23 มิถุนายน 2566   การติดตามการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง กรณีไม่ปรากฎรูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่เชิงเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 7052   23 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตใช้สถานที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566)  พระศรีปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2/ / 7051   23 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 7050   23 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 7049   23 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติเปิดระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565/66  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 7048   23 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7047   23 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7046   23 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7045   23 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7044   23 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 7043   22 มิถุนายน 2566   การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 7042   22 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 7041   22 มิถุนายน 2566   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ิดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะที่ 2  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7040   22 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7039   22 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งข้ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7038   22 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งข้ราชการ  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7037   22 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภออำนวยการ ระดับสูง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7036   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7035   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7034   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7033   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0016 / 7032   22 มิถุนายน 2566   ขอเพิ่มจุดส่งออกและนำเข้าในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217