| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0025 / 5148   17 พฤษภาคม 2567   ติดตามรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายการอาหารไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 5147   17 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 8 มิติ ยกระดับแห่งการเปลี่ยนแปลง (ไตรมาส 2))  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 5146   17 พฤษภาคม 2567   ขอคัดทะเบียนราษฎร์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3/ / 5145   17 พฤษภาคม 2567   ผวจ เเพร่  ผวจ เเพร่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.4 / 5144   17 พฤษภาคม 2567   การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 5143   17 พฤษภาคม 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 5142   17 พฤษภาคม 2567   เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0031 / 5141   17 พฤษภาคม 2567   ขอแก้ไขบุคคลผู้ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ในฐานะส่วนราชการผู้ขอและผู้เบิก  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0031/ / 5140   17 พฤษภาคม 2567   ขอแก้ไขบุคคลผู้ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ในฐานะนายทะเบียน สวัสดิการรักษาพยาบาล  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0002 / 5139   17 พฤษภาคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5138   17 พฤษภาคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5137   17 พฤษภาคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0133.1/8.1 / 5136   17 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลางบ้านพักแฝด รพ.สต.น้ำริด  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รพ.สต.น้ำริด
  อต 0022.5 / 5135   17 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และสำเนาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 5134   17 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และสำเนาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0025 / 5133   17 พฤษภาคม 2567   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.13 ประจำปีงบประมาณ 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 5132   17 พฤษภาคม 2567   การชำระหนี้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายของจำเลย นางสาวปาวีนา ยาเหลี่ยม  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0002 / 5131   17 พฤษภาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5130   17 พฤษภาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5129   17 พฤษภาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5128   17 พฤษภาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0007 / 5127   17 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0033 / 5126   17 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว และวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 5125   17 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายสมเจต ชัยเจริญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 5124   17 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายอุกฤษฏ์ ศุภรักษ์จินดา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0014.3 / 5123   17 พฤษภาคม 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็นพื้นที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อาคารเอนกประสงค์ ระบบประปาชุมชนและฌาปนสถานสาธารณะบ้านม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านฝ่ายฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 5122   17 พฤษภาคม 2567   เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 5121   17 พฤษภาคม 2567   เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อจัดตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬาและอื่นๆ ตามแผนผังกำหนด ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 5120   17 พฤษภาคม 2567   บริษัท ณัฐชญาวู๊ดซัพพลาย จำกัด ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เพื่อจำหน่าย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณัฐชญาวู๊ดซัพพลาย จำกัด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 5119   17 พฤษภาคม 2567   บริษัท ณัฐชญาวู๊ดซัพพลาย จำกัด ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เพื่อจำหน่าย  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 5118   17 พฤษภาคม 2567   บริษัท ณัฐชญาวู๊ดซัพพลาย จำกัด ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เพื่อจำหน่าย  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 5117   17 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5116   17 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5115   17 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5114   17 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  อ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5113   17 พฤษภาคม 2567   แบบรานงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5112   17 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5111   17 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5110   17 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5109   17 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5108   17 พฤษภาคม 2567   แบบรานงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / 5107   17 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการทอผ้าลายพระราชทานฯ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.1 / 5106   17 พฤษภาคม 2567   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขึ้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 (่ 1 เมษายน 2567)  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0009 / 5105   17 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เหตุวาตภัย) ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5104   17 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เหตุวาตภัย) ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3/ / 5103   17 พฤษภาคม 2567   ขอใช้รถ ทปค  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 5102   17 พฤษภาคม 2567   ขอใช้รถ ทปค  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.6 / 5101   17 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 5100   17 พฤษภาคม 2567   รายงานการใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในคดีความผิดเกี่ยวกับความรุนแรง พ.ศ. 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.5 / 5099   17 พฤษภาคม 2567   การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  นายประสงค์ มั่นกันนาน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 8200 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164