| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.2/ / 7259   28 มิถุนายน 2566   ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยบริการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 7258   28 มิถุนายน 2566   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0008 / 7257   28 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต.0018.1/ / 7256   28 มิถุนายน 2566   ขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 7255   28 มิถุนายน 2566   ขอจดทะเบียนจัดตั้ง  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 7254   28 มิถุนายน 2566   จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 7253   28 มิถุนายน 2566   การประเมินผล  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 7252   28 มิถุนายน 2566   การจัดทำเเผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2568-2570  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 7251   28 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 7250   28 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7249   28 มิถุนายน 2566   ผลการพิจารณาของดดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7248   28 มิถุนายน 2566   ผลการพิจารณาของดดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 7247   28 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 7246   28 มิถุนายน 2566   ขออนุญาติพำนักอยู่ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0019.4 / 7245   28 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมรถยนต์ราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 7244   28 มิถุนายน 2566   ขอรับเงิน กบข (รุ่งเรือง)  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7243   28 มิถุนายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ กบข (รุ่งเรือง)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 7242   28 มิถุนายน 2566   ส่งสัญญาจ้างก่อสร้างและส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 7241   28 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 7240   28 มิถุนายน 2566   ขอรับเงิน กบข. รุ่งนิภา  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7239   28 มิถุนายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (ทองศศิ ตรงต่อกิจ)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 7238   28 มิถุนายน 2566   ขอส่งสัญญาเงินกู้กองทุนฯ และสัญญาค้ำประกันกู้ยืมเงินกองทุน รวม 108 ชุด  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 7237   28 มิถุนายน 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0034(2) / 7236   28 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และการรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0023.4 / 7235   28 มิถุนายน 2566   แจ้งรายชื่อหจ้าหน้าที่ประสานงานคดีในคดีหมายเลขดำที่ 68/2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 7234   28 มิถุนายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญและเงินบำเหน็จดำรงชีพสมาชิก กบข.  คัลงเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 7233   28 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง คดีหมายดำที่ 68/2563  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 7232   28 มิถุนายน 2566   แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานคดี ใบคดีหมายเลขดำที่ 66/2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 7231   28 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง คดีหมายดำที่ 66/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 7230   28 มิถุนายน 2566   การโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / 7229   28 มิถุนายน 2566   มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 7228   28 มิถุนายน 2566   แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานคดี ใบคดีหมายเลขดำที่ 67/2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 7227   28 มิถุนายน 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 7226   28 มิถุนายน 2566   หารือการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบล  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 7225   28 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง หมายเลขดำที่ 67/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 7224   28 มิถุนายน 2566   การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 7223   28 มิถุนายน 2566   การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ประธาน ก.อบต.จังหวัดหนองคาย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 7222   28 มิถุนายน 2566   การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการ  นายกเทศมนตรีน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 7221   28 มิถุนายน 2566   ผลการประเมินงานพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญพิเศษการพ  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 7220   28 มิถุนายน 2566   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 7219   28 มิถุนายน 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  เลขานุการคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 7218   28 มิถุนายน 2566   การหารือคุณวุฒิเพื่อบรรจุบุคคลพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 7217   28 มิถุนายน 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ และเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยฯ  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 7216   28 มิถุนายน 2566   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7215   28 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจัดทำแผนปฏฺิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ประจำปี 2566- 2567 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5  ปลัดกระรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 7214   28 มิถุนายน 2566   การรับโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 7213   28 มิถุนายน 2566   แจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7212   28 มิถุนายน 2566   แจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 7211   27 มิถุนายน 2566   รายงานการจัดทำข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนงานการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 7210   27 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาปัญญาบัตร ผ่านการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง (จพด.)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236