| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 2790   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2789   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2788   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2787   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2786   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2785   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2784   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2783   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2782   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2781   8 มีนาคม 2567   ดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.3 / 2780   8 มีนาคม 2567   ตอบข้อหารือ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 2779   8 มีนาคม 2567   ตอบข้อหารือ  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 2778   8 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / 2777   8 มีนาคม 2567   การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4 / 2776   8 มีนาคม 2567   การตอบแบบสำรวจความผูกพัน ปี 2567  อำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2775   8 มีนาคม 2567   การตอบแบบสำรวจความผูกพัน ปี 2567  อำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2774   8 มีนาคม 2567   การตอบแบบสำรวจความผูกพัน ปี 2567  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 2773   8 มีนาคม 2567   ขอส่งแบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐประเภทขับเคลื่อนเห็นผล  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0021/ / 2772   8 มีนาคม 2567   ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภาวะฝนแล้ง ด้านพืช ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 2771   8 มีนาคม 2567   ขออนุญาตใช้เงินผลพลอยได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2770   8 มีนาคม 2567   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.1 / 2769   8 มีนาคม 2567   อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.1 / 2768   8 มีนาคม 2567   ขออนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 2767   8 มีนาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2766   8 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.4 / 2765   8 มีนาคม 2567   โครงการคลินิกที่ดินปันสุขเพื่อสังคม ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 2764   8 มีนาคม 2567   ขอส่งหลักฐานการรังวัดเพื่ออ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 2763   8 มีนาคม 2567   ตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 2762   8 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดอุตรดิตถ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 2761   8 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033 / 2760   8 มีนาคม 2567   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 2759   8 มีนาคม 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.ท.จ. ออ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2758   8 มีนาคม 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 2757   8 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ / 2756   8 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมีนาคม 2567  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2755   8 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"ประจำเดือนมีนาคม 2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 2754   8 มีนาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2753   8 มีนาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2752   8 มีนาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2751   8 มีนาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0035 / 2750   8 มีนาคม 2567   การจัดพิธีถวายภัตตาหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0023.4 / 2749   8 มีนาคม 2567   ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพิ่มเติม  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 2748   8 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / 2747   8 มีนาคม 2567   กรอกข้อมูลที่สำคัญตามแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.1 / 2746   8 มีนาคม 2567   แจ้งอนุมัติโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 2745   8 มีนาคม 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต(กปภจ.)0021 / 2744   8 มีนาคม 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.4 / 2743   8 มีนาคม 2567   เร่งรัดออกโฉนดที่ดินวัดร้าง  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 2742   8 มีนาคม 2567   เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 2741   8 มีนาคม 2567   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6491 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130