| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 5296   23 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ู้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5295   23 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022.2 / 5294   23 พฤษภาคม 2567   ขอมอบหมายเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 2) ผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.4 / 5293   23 พฤษภาคม 2567   วัดดอนค่าขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 5292   23 พฤษภาคม 2567   ขอส่งแบบสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ กสจ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.1 / 5291   23 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาป่วย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5290   23 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 5289   23 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 5288   23 พฤษภาคม 2567   แจ้งแนวทางปฎิบัติการบริหารงานบุคคลพนักงานสถานธนานุบาล กลุ่มตำแหน่งประเภทบริหาร ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3/ / 5287   23 พฤษภาคม 2567   โครงการดนตรีจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 5286   23 พฤษภาคม 2567   ขอส่งหนังสือรับรองผลงาน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5285   23 พฤษภาคม 2567   หนังสือรับรองผลงาน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 5284   23 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5283   23 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / 5282   23 พฤษภาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ (รางวัลศรีสวางควัฒน) ปีงบประมาณ 2567  อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 5281   23 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5280   23 พฤษภาคม 2567   การขออนุญาติเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar cell/Solar Rooftop)ของที่ทำการปกครอง  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.5 / 5279   23 พฤษภาคม 2567   ขอส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือนเมษายน 2567  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4 / 5278   21 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 5277   21 พฤษภาคม 2567   ขอทราบอัตราค่าเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 สาขาอโศก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 5276   21 พฤษภาคม 2567   ของบประมาณรื้อถอนถนนคอนกรีต ค่าขนย้าย และค่าเช่าอาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0010 / 5275   21 พฤษภาคม 2567   ขอเบิกเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.25687  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.2 / 5274   21 พฤษภาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / 5273   21 พฤษภาคม 2567   จัดทำข้อมูลภูมิหลังในประเด็นความร่วมมือภายใต้กรอบ MUSP กรอบ Mekong - ROK  กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / 5272   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5271   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5270   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5269   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5268   21 พฤษภาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 5267   21 พฤษภาคม 2567   รายงานการจำหน่ายผู้ต้องขงนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 5266   21 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเสริมความมั่้นคง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 5265   21 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการสำรวจอาคาร ที่สามารถจัดตั้งเป็นสถานที่คุมขังอื่นนอกจากเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 5264   21 พฤษภาคม 2567   ขอส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1/ / 5263   21 พฤษภาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกลุ่มน้ำประปา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 5262   21 พฤษภาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5261   21 พฤษภาคม 2567   สุนัขจรจัดสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของราษฎร  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 5260   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ผู้อบังคังการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดติถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0028/ / 5259   21 พฤษภาคม 2567   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอเมือง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 5258   21 พฤษภาคม 2567   การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 5257   21 พฤษภาคม 2567   ขอแก้ไขข้อมูลบันทึกการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3/ / 5256   21 พฤษภาคม 2567   ขออาราธนาประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 5255   21 พฤษภาคม 2567   ขออาราธนาประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 5254   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 5253   21 พฤษภาคม 2567   ขอแจ้งยืนยันเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนคุ้มครองเด็กกรณีเงินสงเคราะห์รายบุคคล  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 5252   21 พฤษภาคม 2567   ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนงานวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5251   21 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการดำเนินการตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 เดือนเมษายน 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5250   21 พฤษภาคม 2567   การขอใช้ที่ราชพัสดุ  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5249   21 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5248   21 พฤษภาคม 2567   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (พ.ป.ค.)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 5247   21 พฤษภาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 5398 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108