| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต๐๐๑๘.๓/ / 2312   23 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาตนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 2311   23 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการรายงานตัว  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 2310   23 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตลาหยุดราชการและเดินทางไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 2309   23 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาตลาพักผ่อนและขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.3/ / 2308   23 กุมภาพันธ์ 2567   การเข้าร่วมงานเทศกาลบุญข้าวจี่ใหญ่ ประจำปี 2567  ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบูลี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 2307   23 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2306   23 กุมภาพันธ์ 2567   อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานการบริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 2305   23 กุมภาพันธ์ 2567   การศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0035 / 2304   23 กุมภาพันธ์ 2567   การชำระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง ประจำปี ๒๕๖๗  เจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 2303   23 กุมภาพันธ์ 2567   การชำระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง ประจำปี ๒๕๖๗  ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยั้งเหนือ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1 / 2302   23 กุมภาพันธ์ 2567   การยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2301   23 กุมภาพันธ์ 2567   จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0030 / 2300   23 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจข้อมุูลสถานประกอบกิจการที่มีความต้องการรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าทำงาน  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0028/ / 2299   23 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 2298   23 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / 2297   23 กุมภาพันธ์ 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.5 / 2296   23 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 2295   23 กุมภาพันธ์ 2567   แก้ไขแบบประเมินบุคคลและผลงาน (นายสิทธิ์ศักดิ์ กองมา)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2294   23 กุมภาพันธ์ 2567   แก้ไขแบบประเมินบุคคลและผลงาน (นายสิทธิ์ศักดิ์ กองมา)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 2293   23 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.2/ / 2292   23 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายคำ ติ๊บใจ ครั้งที่ ๑  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 2291   23 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.1 / 2290   23 กุมภาพันธ์ 2567   อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.1 / 2289   23 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 2288   23 กุมภาพันธ์ 2567   ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ค่าเช่าบ้าน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2287   23 กุมภาพันธ์ 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2286   23 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2285   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2566 - 2570)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 2284   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมและทำสัญญาผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 2283   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.1 / 2282   22 กุมภาพันธ์ 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบ 60 ปี  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2281   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 2280   22 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 2279   22 กุมภาพันธ์ 2567   หารือประเด็นเกี่ยวกับมาตรการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความกรณีลูกหนี้ผิดนัด  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2278   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งบัญขีเอกสารครบกำหนดอายุการเก็บรักษาที่ขอทำลาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2277   22 กุมภาพันธ์ 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือนมกราคม 2567  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2276   22 กุมภาพันธ์ 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือนมกราคม 2567  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2275   22 กุมภาพันธ์ 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือนมกราคม 2567  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 2274   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเรื่องเพื่อประกาศในราชกิจจานุเษกษา  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงานประมงจังหวัด
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 2273   22 กุมภาพันธ์ 2567   แก้ไขคำสั่้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทนทุนฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2272   22 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 2271   22 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับจังหวัด  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 2270   22 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 2269   22 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 2268   22 กุมภาพันธ์ 2567   การสนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2267   22 กุมภาพันธ์ 2567   การสนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 2266   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งตัวข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0032 / 2265   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0035 / 2264   22 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 2263   22 กุมภาพันธ์ 2567   การพิจารณายกเลิกโครงการซ่อมแซมผิวทางจราจรทางเข้าหัวงานเขื่อนทดน้ำผาจุก  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 6313 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127