| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.101.3 / 6312   2 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (ศศิวิมล)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 6311   2 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (สุชาดา)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 6310   2 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (ธมนวรรณ)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 6309   2 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (พรเพชร)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 6308   2 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานงบประมาณ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 6307   2 มิถุนายน 2566   ส่งงบทดลองและรายจ่ายได้ ค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0014.3/ / 6306   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าในพื้นที่บ้านห้วยลึกฯ  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6305   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าในพื้นที่บ้านห้วยลึกฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6304   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าในพื้นที่บ้านห้วยลึกฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0010 / 6303   2 มิถุนายน 2566   แก้ไขประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 6302   2 มิถุนายน 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 6301   2 มิถุนายน 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.5 / 6300   2 มิถุนายน 2566   การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 6299   2 มิถุนายน 2566   การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 6298   2 มิถุนายน 2566   รายงานสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 6297   2 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 8  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.2 / 6296   2 มิถุนายน 2566   รายงานทะเบียนการครอบครองที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6295   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ รายนายเอนก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6294   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ น.ส.แสงจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 6293   2 มิถุนายน 2566   การรายงานผลดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดิน(ส.ค.1 ) ที่ค้างดำเนินการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 6292   2 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9164/2566 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 6291   2 มิถุนายน 2566   การบังคับใช้สิทธิเรียกร้องตามเงื่อนไขของใบสั่งซื้อ  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์สุวรรณ บิวดิ้ง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.1 / 6290   2 มิถุนายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 6289   2 มิถุนายน 2566   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 6288   2 มิถุนายน 2566   การเสนอคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ กรณีวัดท่ีได้เสนอเรื่องขอรับงบประมาณนอกระยะเวลาการจัดทำแผนงบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์(ม) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005 / 6287   2 มิถุนายน 2566   ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำร้องขอกู้ยืมเงิน จำนวน 34 ราย  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6286   2 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (เลื่อน 1 เมยายน 2566)  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.2 / 6285   2 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.1 / 6284   2 มิถุนายน 2566   การจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 6283   2 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวสุกัญญา จังต่อตระกูล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 6282   2 มิถุนายน 2566   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 6281   2 มิถุนายน 2566   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 6280   2 มิถุนายน 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 (นายสุภกิณห์ แวงชิน)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 6279   2 มิถุนายน 2566   การรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6278   2 มิถุนายน 2566   การเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ อันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๑๕๕๘ กรณี ร้านแอทไนท์ คาแฟ่ (AT NINE CAFE)  นายสุรศักดิ์ อยู่บาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6277   1 มิถุนายน 2566   การเข้าใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6276   1 มิถุนายน 2566   ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนการครอบครองที่ดินซึ่งเก็บรักษาอยู่ทางส่วนกลางฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 6275   1 มิถุนายน 2566   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6274   1 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 6273   1 มิถุนายน 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6272   1 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6271   1 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 6270   1 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 6269   1 มิถุนายน 2566   ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.5 / 6268   1 มิถุนายน 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 6267   1 มิถุนายน 2566   รายงานวัสดุสิ้นเปลือง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 6266   1 มิถุนายน 2566   โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005 / 6265   1 มิถุนายน 2566   ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 6264   1 มิถุนายน 2566   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 6263   1 มิถุนายน 2566   ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236