| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 11259   2 ตุลาคม 2566   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 11258   2 ตุลาคม 2566   ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 11257   2 ตุลาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 11256   2 ตุลาคม 2566   ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกันยายน 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 11255   2 ตุลาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11254   2 ตุลาคม 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11253   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11252   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติของผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11251   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนครั้งของเหตุการณ์ความไม่สงบในเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11250   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการงานตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนครั้งของการหลบหนีสำเร็จจากที่ควบคุมหรือคุมขังของผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11249   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0003 / 11248   2 ตุลาคม 2566   แจ้งความประสงค์และยืนยันรับจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายกิตติพงศ์ สงคราม  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0033.010 / 11247   2 ตุลาคม 2566   ขอยกเลิกการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ /ชำนาญการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 11246   2 ตุลาคม 2566   การขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0010 / 11245   2 ตุลาคม 2566   รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.5/ / 11244   2 ตุลาคม 2566   การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าฯ CEO จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 11243   2 ตุลาคม 2566   ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมชลประทาน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 11242   2 ตุลาคม 2566   ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 11241   2 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะกีฬาให้แก่ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11240   2 ตุลาคม 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 11239   2 ตุลาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 11238   2 ตุลาคม 2566   พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการในสังกัด พร้อมเลื่อนค่าตอบแทนให้แก่พนักงานราชการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 11237   2 ตุลาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 11236   2 ตุลาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 11235   2 ตุลาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 11234   2 ตุลาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022 / 11233   2 ตุลาคม 2566   ขอรายละเอียดสำเนาสัญญาจ้าง และเอกสารแสดงค่าคามเสียหาย สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ิดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.3/ / 11232   2 ตุลาคม 2566   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศตามาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทย  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 11231   2 ตุลาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายอำนาจ รัตนสากล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11230   2 ตุลาคม 2566   ขอใช้ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11229   2 ตุลาคม 2566   ขอใช้ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1/ / 11228   2 ตุลาคม 2566   จัดทำแผนดำเนินการเพื่อขอรับสนับสนุนงานงบประมาณด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำคุ้มครองผูบริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลชาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11227   2 ตุลาคม 2566   ขอส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย กรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 11226   2 ตุลาคม 2566   การจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.2 / 11225   2 ตุลาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 11224   2 ตุลาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 11223   2 ตุลาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 11222   2 ตุลาคม 2566   แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 11221   2 ตุลาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหมัน  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11220   2 ตุลาคม 2566   ขอไกล่เกลี่ยค่าเสียหาย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11219   2 ตุลาคม 2566   การแบ่งแยกโฉนดที่ดิน  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3/ / 11218   2 ตุลาคม 2566   ส่งมอบพื้นที่ดำเนินงาน  นายทวี พิชญวิวัฒน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0001/ / 11217   2 ตุลาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 11216   2 ตุลาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11215   2 ตุลาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 11214   1 ตุลาคม 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11213   1 ตุลาคม 2566   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 11212   1 ตุลาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอตรอน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.3 / 11211   1 ตุลาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / 11210   30 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236