| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0019.4/ / 9359   15 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4/ / 9358   15 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 9357   15 สิงหาคม 2566   ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 9356   15 สิงหาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวปฤษนันท์ คงทิม  นางสาวปฤษนันท์ คงทิม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 9355   15 สิงหาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวธิดารัตน์ ราชวังใน  นางสาวธิดารัตน์ ราชวังใน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 9354   15 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (นส.เพชรรัตน์ เตโชฬาร)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 9353   15 สิงหาคม 2566   ส่งแบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอขื่อเข้ารับรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖  ประธานคณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 9352   15 สิงหาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวเบญจรัตน์ ธีระวงศนันท์  นางสาวเบญจรัตน์ ธีระวงศนันท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 9351   15 สิงหาคม 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 9350   15 สิงหาคม 2566   แจ้งเวียนรายงานการประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 9349   15 สิงหาคม 2566   แจ้งเวียนรายงานการประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0033.101.2 / 9348   15 สิงหาคม 2566   ขอแจ้งการเรียกค่าปรับและขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ  บ.บีเจเอช เมดิคอล จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 9347   15 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการระงับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 9346   15 สิงหาคม 2566   ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชพันปีหลวง  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 9345   15 สิงหาคม 2566   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0011/ / 9344   15 สิงหาคม 2566   ขอส่งสัญญาซื้อขาย  เจ้าของร้านนริศราพันธุ์ไม้  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 9343   15 สิงหาคม 2566   การจัดงานเปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0018.1/ / 9342   15 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งผู้มาประชุมแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 9341   15 สิงหาคม 2566   การจัดงานเปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9340   15 สิงหาคม 2566   การจัดงานเปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่า  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0021 / 9339   15 สิงหาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 9338   15 สิงหาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 9337   15 สิงหาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 9336   15 สิงหาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 9335   15 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  พระครูวรดิตถ์คณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอฟากท่า  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9334   15 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0021 / 9333   15 สิงหาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 9332   15 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9331   15 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / 9330   15 สิงหาคม 2566   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0023.3 / 9329   15 สิงหาคม 2566   รายงานการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(2) / 9328   15 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ(หจก.อุตรดิตถ์ทรัพย์ทวี)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0023.3 / 9327   15 สิงหาคม 2566   รายงานการขออนุมัติแก้ไขรายการเงินจัดสรรของโครงการที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทต พระเสด็จ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 9326   15 สิงหาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน ทต.พระเสด็จ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9325   15 สิงหาคม 2566   โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 9324   15 สิงหาคม 2566   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขามขอลาออก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 9323   15 สิงหาคม 2566   ขอความเห็นร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำยัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 9322   15 สิงหาคม 2566   การเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0006 / 9321   15 สิงหาคม 2566   ขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับคืนส่วนกลาง  ปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0018.3 / 9320   15 สิงหาคม 2566   การขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องมหาราช หมู่ที่ 1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 9319   15 สิงหาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.001 / 9318   15 สิงหาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวณีระวรรณ์ จำเดิม  นางสาวณีระวรรณ์ จำเดิม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.3 / 9317   15 สิงหาคม 2566   รายงานกรณีพบประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ฯ  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 9316   15 สิงหาคม 2566   รายงานกรณีพบประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 9315   15 สิงหาคม 2566   รายงานกรณีพบประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 9314   15 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 9313   15 สิงหาคม 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 9312   15 สิงหาคม 2566   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9311   15 สิงหาคม 2566   ขอความช่วยเหลือด้านทันตกรรม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9310   15 สิงหาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236