| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 4100   22 เมษายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการชำระค่าไฟฟ้า  นายสุรพงษ์ เขียวยะ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 4099   22 เมษายน 2567   การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4098   22 เมษายน 2567   การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4097   22 เมษายน 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 4096   22 เมษายน 2567   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.5 / 4095   22 เมษายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4094   22 เมษายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010/ / 4093   22 เมษายน 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005/ / 4092   19 เมษายน 2567   ขอนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 4091   19 เมษายน 2567   รายงานการจัดสรรรถเข็นนั่ง Wheelchair จำนวน 100 คัน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021 / 4090   19 เมษายน 2567   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0035 / 4089   19 เมษายน 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1 / 4088   19 เมษายน 2567   ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4087   19 เมษายน 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4086   19 เมษายน 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.5 / 4085   19 เมษายน 2567   ส่งแบบฟอร์ม และแบบสอบถามของกรมโยธาธิการและผังเมือง  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0021 / 4084   19 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4083   19 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4082   19 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4081   19 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4080   19 เมษายน 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 4079   19 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 4078   19 เมษายน 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / 4077   19 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 4076   19 เมษายน 2567   รายงานการตรวจสอบฐานะทางการเงิน กรณีผู้บัญชาการเรือนจำเกษียณอายุราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.2 / 4075   19 เมษายน 2567   โครงการฝึกอบรมเรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 23 และ 13  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.4 / 4074   19 เมษายน 2567   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 4073   19 เมษายน 2567   การคัดเลือกตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการยอดเยี่ยม (ฺBest Practice) ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนฯ  พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 4072   19 เมษายน 2567   ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำหนด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ว / 4071   19 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณธกรรมการพิจารณาคดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 4070   19 เมษายน 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 4069   19 เมษายน 2567   กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 4 /2567 ผ่านระบบ DOPA VCS (Zoom app)  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4068   19 เมษายน 2567   ใ้ห้ข้าราชการช่วยราชการและรักษาการในตำแหน่ง  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 4067   19 เมษายน 2567   แผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0008 / 4066   19 เมษายน 2567   ขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก กบข  คลังเขต 6  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0017.5/ / 4065   19 เมษายน 2567   ผลการพิจารณาการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ รอบ 6 เดือน ปี 2567  ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / 4064   19 เมษายน 2567   ผลการพิจารณาการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ รอบ 6 เดือน ปี 2567  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / 4063   19 เมษายน 2567   การปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดี่นได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0002 / 4062   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4061   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4060   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4059   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4058   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4057   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4056   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4055   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4054   19 เมษายน 2567   ทหารกองเกินสละสิทธิการผ่อนผัน ตามมาตรา 29(3) ประจำปี 2567  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.5 / 4053   19 เมษายน 2567   การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 4052   19 เมษายน 2567   การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0031 / 4051   19 เมษายน 2567   เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท รุ่งโรจน์ ทาวน์โฮม จำกัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8201 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165