| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2698   7 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2697   7 มีนาคม 2567   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมการอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 2696   7 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2695   7 มีนาคม 2567   ดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2694   7 มีนาคม 2567   ดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2693   7 มีนาคม 2567   ขอคัดทะเบียนราษฎร์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / 2692   7 มีนาคม 2567   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 2691   7 มีนาคม 2567   ขอส่งบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0007 / 2690   7 มีนาคม 2567   ขอส่งข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / 2689   7 มีนาคม 2567   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0005/ / 2688   7 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  ผู้บัญชาการทณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0007 / 2687   7 มีนาคม 2567   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / 2686   7 มีนาคม 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0010 / 2685   7 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ งานซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซ๊ หรือกำลังวัตต์ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล พร้อมหลังคา  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0018.1 / 2684   7 มีนาคม 2567   การสำรวจและจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการฯ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.1 / 2683   7 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 2682   7 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเพิวเตอร์  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 2681   7 มีนาคม 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2680   7 มีนาคม 2567   แจ้งเบาะแสการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2679   7 มีนาคม 2567   ร้องเรียนรถบรรทุกดินทำให้เกิดฝุ่นละออง  หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 2678   7 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ต่อทะเบียนภาษีประจำปี รถยนต์ราชการ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0025 / 2677   7 มีนาคม 2567   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2676   7 มีนาคม 2567   ขอให้ช่วยเหลือติดตามคดี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2675   7 มีนาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 2674   7 มีนาคม 2567   เเจ้งวัยหนุดราชการเพิ่มเติม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  กค 0318.72/ / 2673   7 มีนาคม 2567   การขอใช้ที่ราชพัสดุ ราย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2672   7 มีนาคม 2567   ขอความช่วยเหลือติดตามคดี  นางนภา เอี่ยมอ่อน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2671   7 มีนาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการชำระค่าไฟฟ้า  นายสุรพงษ์ เขียวยะ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2670   7 มีนาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.1 / 2669   7 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขปัญหากลิ่นมูลสุกร  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 2668   7 มีนาคม 2567   การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 2667   7 มีนาคม 2567   ขอส่งแบบและประมาณราคาซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.3 / 2666   7 มีนาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 6  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 2665   7 มีนาคม 2567   รายงานผลการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2664   7 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเรือนจำสู้มาตรฐานด้านการควบคุม และรักษาความปลอดภัย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2663   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2662   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2661   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2660   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2659   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2658   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2657   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2656   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2655   6 มีนาคม 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2654   6 มีนาคม 2567   รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2653   6 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานจัดกิจจกรรมอบรม อสรจ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0020.1 / 2652   6 มีนาคม 2567   แจ้งทำลายแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.2 / 2651   6 มีนาคม 2567   โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 2650   6 มีนาคม 2567   โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2649   6 มีนาคม 2567   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8199 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164