| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0021 / 5334   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.2/ / 5333   3 พฤษภาคม 2566   แจ้งลงนามใบสั่งจ้าง  ร้านขุนต้น  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5332   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5331   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5330   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5329   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5328   3 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0028 / 5327   3 พฤษภาคม 2566   ส่งงบทดลองและรายจ่ายได้ ค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0016 / 5326   3 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 5325   3 พฤษภาคม 2566   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0025 / 5324   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5323   3 พฤษภาคม 2566   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5322   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5321   3 พฤษภาคม 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5320   3 พฤษภาคม 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5319   3 พฤษภาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5318   3 พฤษภาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5317   3 พฤษภาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 5316   3 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 5315   3 พฤษภาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 5314   3 พฤษภาคม 2566   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (เฉพาะราย)  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.3 / 5313   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 5312   3 พฤษภาคม 2566   การบังคับใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัฐพงษ์พันธุ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 5311   3 พฤษภาคม 2566   รายงานวัสดุสิ้นเปลือง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 5310   3 พฤษภาคม 2566   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 5309   3 พฤษภาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5308   3 พฤษภาคม 2566   แจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.1 / 5307   3 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบที่มาของน้ำซึมจากใต้ดิน  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 5306   3 พฤษภาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022 / 5305   3 พฤษภาคม 2566   ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในระบบของหน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 5304   3 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางบุญญารัตน์ แก้ววังอ้อ  นางบุญญารัตน์ แก้ววังอ้อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 5303   3 พฤษภาคม 2566   การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005 / 5302   3 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมสมัชชาครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.2 / 5301   3 พฤษภาคม 2566   รายงานทะเบียนการครอบครองที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 5300   3 พฤษภาคม 2566   การรายงานผลดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดิน(ส.ค.1 ) ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0011/ / 5299   3 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนข้าราชการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 5298   3 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0011/ / 5297   3 พฤษภาคม 2566   การส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5296   3 พฤษภาคม 2566   คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5295   3 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 5294   3 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคืนงบประมาณรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0029.1/ / 5293   3 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน 2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0020.1/ / 5292   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา กรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 5291   3 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0006/ / 5290   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.4 / 5289   3 พฤษภาคม 2566   การขอทำความตกลงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0021/ / 5288   3 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 5287   3 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 5286   3 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  กรมบัญชีกลาง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 5285   3 พฤษภาคม 2566   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217