| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.010 / 8331   17 กรกฏาคม 2566   ขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 8330   17 กรกฏาคม 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1/ / 8329   14 กรกฏาคม 2566   ย้ายข้าราชการ นายสังวาลย์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 8328   14 กรกฏาคม 2566   สำรวจความต้องการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022 / 8327   14 กรกฏาคม 2566   การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0021 / 8326   14 กรกฏาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 8325   14 กรกฏาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 8324   14 กรกฏาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 8323   14 กรกฏาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0019.4 / 8322   14 กรกฏาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นายรัฐพงศกรณ์ สุปานันท์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 8321   14 กรกฏาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(4) / 8320   14 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 8319   14 กรกฏาคม 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 8318   14 กรกฏาคม 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 8317   14 กรกฏาคม 2566   ส่งรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8316   14 กรกฏาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8315   14 กรกฏาคม 2566   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 8314   14 กรกฏาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาและรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 8313   14 กรกฏาคม 2566   ผู้ถูกฟ้องคดี ระหว่างนางศรีนวล ลุงออ ผู้ฟ้องคดี กับ นายทะเบียนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๑  ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8312   14 กรกฏาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8311   14 กรกฏาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.005 / 8310   14 กรกฏาคม 2566   การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางระเมิด กรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / 8309   14 กรกฏาคม 2566   ส่งสัญญาจ้างและสัญญาคำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล  ประธานกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 8308   14 กรกฏาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8307   14 กรกฏาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการบริการงานของคณะกรรมการสหกรณ์  สหกรณืจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8306   14 กรกฏาคม 2566   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8305   14 กรกฏาคม 2566   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8304   14 กรกฏาคม 2566   ขอให้รายงานผลความคืบหน้า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007/ / 8303   14 กรกฏาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  เจษฎา ณรงค์ วงษ์เมือง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.2 / 8302   14 กรกฏาคม 2566   สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 8301   14 กรกฏาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 8300   14 กรกฏาคม 2566   การเสนอขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรวัด กรณีวัดที่ได้เสนอเรื่องขอรับงบประมาณนอกระยะเวลาการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองพุทธศาสนสถาน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.1 / 8299   14 กรกฏาคม 2566   ขอความเป็นธรรม กรณี การทำโครงการสาธารณประโยชน์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านคลองวัดไพร ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8298   14 กรกฏาคม 2566   ขอความช่วยเหลือแก้ไขน้ำประปาไม่ไหล  นายศรีไพร ใจดี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 8297   14 กรกฏาคม 2566   การนำส่งผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 8296   14 กรกฏาคม 2566   ขอเสนอความคิดเห็น กรณี ขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 8295   14 กรกฏาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์รถแทร็กเตอร์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยการขายตลาด  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 8294   13 กรกฏาคม 2566   ขอส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร ดีเด่นระดับประเทศ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 8293   13 กรกฏาคม 2566   ขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรฯ ดีเด่นระดับประเทศ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 8292   13 กรกฏาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นายณัฐพร พลเสน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 8291   13 กรกฏาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  บริษัทชัยวัฒน์พานิช (พิชัย) จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 8290   13 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 8289   13 กรกฏาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านโออาร์เซอร์วิส โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 8288   13 กรกฏาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 8287   13 กรกฏาคม 2566   การขออนุญาตให้ประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 8286   13 กรกฏาคม 2566   การจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงาน Most Music Rainy day uttaradit  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8285   13 กรกฏาคม 2566   การจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงาน Most Music Rainy day uttaradit  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8284   13 กรกฏาคม 2566   การจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงาน Most Music Rainy day uttaradit  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 8283   13 กรกฏาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8282   13 กรกฏาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217