| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / 4384   5 เมษายน 2566   รายงานผลการติดตามการคืนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.5/ / 4383   5 เมษายน 2566   รายงานสรุปผลการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 4382   5 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบพัฒนาจังหวัด)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 4381   5 เมษายน 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005 / 4380   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสันทัด ภัทรกิตตินนท์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4379   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางธนธรณ์ ครามวิชิต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4378   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางจิราพร อุชมวดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4377   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางทานตะวัน ขำฉา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4376   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวีระ เมฆทับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4375   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางชนกานต์ เมฆทับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4374   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอรรถพล คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.5 / 4373   5 เมษายน 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0005/ / 4372   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวนิตยา คงคณะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4371   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสมาน ค้ำชู  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4370   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาววิเพลิน ชัยสิทธิ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4369   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวสุภาพร นวลพี้  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4368   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสมาน ค้ำชู  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4367   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายศรัณ หานยุ่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4366   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวุฒิพงษ์ รอดพุฒ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4365   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายประวิทย์ ทับทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.5 / 4364   5 เมษายน 2566   การรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือวันหยุดราชการ (รอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 4363   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจุฬา รอดพุฒ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4362   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางประภัสสร โหมดอิ่ม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4361   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางมัจรี ใบบัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4360   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวกัญญาภัค ชูพงษ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4359   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายธนพันธ์ สาสุข  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4358   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาววีณารัตน์ ดงปาวี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4357   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสุรัตน์ สวัสดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4356   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอรุณี กังหัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4355   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวรัชนีวรรณ มีแก้วแกม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4354   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายไพโรจน์ ทองเทียน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4353   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเฉลียว โพธิ์ดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4352   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายมังกร มียวน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4351   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวพิมพ์ประภา เผื่อนยิ้ม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4350   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสุวรรณี ภูมราดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 4349   5 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0005/ / 4348   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางภานุชนาถ เผื่อนยิ้ม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4347   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวนิรชา ธรรมลังกา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4346   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวพิรุณพร ปิติยนต์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4345   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเนตรนภาวรรณ ปิติยนต์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4344   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางรั้ง อินจน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4343   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวเพชรภิรมย์ พรมอาลักษณ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4342   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวอินทิรา นิยมเดช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4341   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางวันเพ็ญ แดงเสาสี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4340   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายเชิง พรมอาลักษ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4339   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายคมสัน บัวศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4338   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอนุชาติ เกตุกั้น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4337   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมจิตร เกตุกั้น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4336   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวทองพรรณ ทับเกษม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4335   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางราน ตาทา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217