| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 10309   11 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10308   11 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10307   11 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10306   11 กันยายน 2566   การจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 10305   11 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10304   11 กันยายน 2566   การจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 10303   11 กันยายน 2566   การจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 10302   11 กันยายน 2566   การจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.4 / 10301   11 กันยายน 2566   ขอทำความตกลงยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 10300   11 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 10299   11 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.2 / 10298   11 กันยายน 2566   การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0028/ / 10297   11 กันยายน 2566   ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.2 / 10296   11 กันยายน 2566   ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 10295   11 กันยายน 2566   ข้าราชการขอช่วยปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 10294   11 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อ ในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 10293   11 กันยายน 2566   รายงานผลการสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 10292   8 กันยายน 2566   ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.001 / 10291   8 กันยายน 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ..ลับแล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 10290   8 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0031 / 10289   8 กันยายน 2566   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2566  -  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0017.2 / 10288   8 กันยายน 2566   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 10287   8 กันยายน 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวสุนิสา หน่อแก้ว)  จังหวัดชลบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 10286   8 กันยายน 2566   รายงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10285   8 กันยายน 2566   รายงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10284   8 กันยายน 2566   รายงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10283   8 กันยายน 2566   รายงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10282   8 กันยายน 2566   รายงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 10281   8 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 3/2566  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 10280   8 กันยายน 2566   ส่งรายงานโครงการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนฯ เดือน สิงหาคม 66  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028/ / 10279   8 กันยายน 2566   ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ฯลฯ  สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 10278   8 กันยายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0022 / 10277   8 กันยายน 2566   จัดส่งรูปเล่มรายงานการติดตามสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก - ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 10276   8 กันยายน 2566   ส่งแบบฟอร์มข้อมูลของผู้ที่จัดการบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10275   8 กันยายน 2566   ขอคัดทะเบียนราษฎร์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10274   8 กันยายน 2566   ยืนยันจำนวนหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10273   8 กันยายน 2566   ส่งเอกสารเพิ่มเติม  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0023.5 / 10272   8 กันยายน 2566   ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต (ลูกจ้างประจำถ่ายโอน)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 10271   8 กันยายน 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 10270   8 กันยายน 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน สิงหาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 10269   8 กันยายน 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน สิงหาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 10268   8 กันยายน 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน สิงหาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 10267   8 กันยายน 2566   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10266   8 กันยายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 10265   8 กันยายน 2566   ขอหารือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรตำบลไผ่ล้อม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 10264   8 กันยายน 2566   การจัดทำข้อเสนอโครงการระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10263   8 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 10262   8 กันยายน 2566   รายงานสินค้าคงเหลืองวดเดือนสิงหาคม 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10261   8 กันยายน 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 10260   8 กันยายน 2566   รายงานการรับตัวผู้ต้องขังดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236