| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.2 / 5039   15 พฤษภาคม 2567   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 5038   15 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5037   15 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0007 / 5036   15 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจให้ดำเนินการตั้งเรื่องบังคับคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0031 / 5035   15 พฤษภาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0033.005 / 5034   15 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณี ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 5033   15 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0020.1 / 5032   15 พฤษภาคม 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 5031   15 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานประกอบการที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมเช่น โกดัง คลังสินค้า หรือสถานที่เก็บสารเคมี หรือสถานที่ต้องสงสัยที่อาจเก็ขของเสียอันตราย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดอุตรดิตถ์)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033/ / 5030   15 พฤษภาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 5029   15 พฤษภาคม 2567   การดำเนินโครงการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรในสังกัดกรมปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 5028   15 พฤษภาคม 2567   ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสายสื่อสาร  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5027   15 พฤษภาคม 2567   ร้องเรียนรถบรรทุกดินทำให้เกิดฝุ่นละออง  หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 5026   15 พฤษภาคม 2567   รายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5025   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  มทบ.35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5024   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5023   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5022   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5021   15 พฤษภาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5020   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  มทบ.35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5019   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5018   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 5017   15 พฤษภาคม 2567   ขอตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษี ภ.ง.ด.55 ของมูลนิธิพรประกายแก้ว  สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5016   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 5015   15 พฤษภาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5014   15 พฤษภาคม 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5013   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 5012   15 พฤษภาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5011   15 พฤษภาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 5010   15 พฤษภาคม 2567   คำสั่งเลือนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ "ปฎิบัติงาน"  ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028/ / 5009   15 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ฯลฯ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0033.308 / 5008   15 พฤษภาคม 2567   ขอให้ทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลไดแอก จำกัด  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต 0018.2 / 5007   15 พฤษภาคม 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2567  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 5006   15 พฤษภาคม 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5005   15 พฤษภาคม 2567   รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์บริจาค(สท.16)ในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / 5004   15 พฤษภาคม 2567   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 5003   15 พฤษภาคม 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / 5002   15 พฤษภาคม 2567   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 5001   15 พฤษภาคม 2567   ขอสอบถามอัตราค่าสอบบัญชีมูลนิธิ  ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / 5000   15 พฤษภาคม 2567   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 4999   15 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.1 / 4998   15 พฤษภาคม 2567   ขอส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด  ประธานคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4997   15 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการขอลาออกจากราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4996   15 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการขอลาออกจากราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.1 / 4995   15 พฤษภาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4994   15 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (เมษายน 2567)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0004 / 4993   15 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการส่งมอบถนน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศพื้นที่เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0032 / 4992   15 พฤษภาคม 2567   รายงานการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4991   15 พฤษภาคม 2567   การจัดขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับพระนามาภิไธย ส.ธ. งานประเพณีอัฏฐมีบูชา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 4990   15 พฤษภาคม 2567   มอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 6491 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130