| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 3734   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3733   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3732   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3731   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 3730   29 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3729   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3728   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.2 / 3727   29 มีนาคม 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดินซึ่งรักษาอยู่ทางส่วนกลาง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 3726   29 มีนาคม 2566   การมอบหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 3  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 3725   29 มีนาคม 2566   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ำน่าน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3724   29 มีนาคม 2566   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3723   29 มีนาคม 2566   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ำน่าน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / 3722   29 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 3721   29 มีนาคม 2566   การประเมินชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 3720   28 มีนาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสมพิศ เนียมนิ่ม และนายวุฒิชัย จันทา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 3719   28 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 3718   28 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 3717   28 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง โครงการฝึกวิชาชีพ หลักสสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3716   28 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง โครงการฝึกวิชาชีพ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3715   28 มีนาคม 2566   รายงานจัดพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่1/2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 3714   28 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคม ฯ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.5 / 3713   28 มีนาคม 2566   การให้การสันบสนุน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 3712   28 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (รอบ 6 เดือน) ตามแบบ กสค.01  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 3711   28 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเปิดระบบและแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0021 / 3710   28 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3709   28 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 3708   28 มีนาคม 2566   ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0021 / 3707   28 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3706   28 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3705   28 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 3704   28 มีนาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 3703   28 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3702   28 มีนาคม 2566   ตรวจสอบ สนง.ช่างรังวัดเอกชน บี.ที.ซี.เซอร์เวย์อิ้งกรุ๊ป มีงานรังวัดค้างดำเนินการอยู่หรือไม่  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0011/ / 3701   28 มีนาคม 2566   แจ้งให้ซ้อมแซฒงานก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร  ผู้จัดการบริษัท แสวงชัย จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 3700   28 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงายงาผลการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.5 / 3699   28 มีนาคม 2566   ขอจัดส่งเอกสารผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0014.3/ / 3698   28 มีนาคม 2566   กรมชลประทาน ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0025 / 3697   28 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3696   28 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 3695   28 มีนาคม 2566   ขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกตามมาตรา 27(2)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010 / 3694   28 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3693   28 มีนาคม 2566   การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.012 / 3692   28 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0030 / 3691   28 มีนาคม 2566   การรับเอกสารคืน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0021 / 3690   28 มีนาคม 2566   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565-2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.4 / 3689   28 มีนาคม 2566   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 3688   28 มีนาคม 2566   ขอรับพระราชทานผ้าห่มเจดีย์พระธาตุพระฝาง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.2 / 3687   28 มีนาคม 2566   ขอส่่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล รอบเดือน ตุลาคม 2565  เลขานุการ ก.จ.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 3686   28 มีนาคม 2566   ขอคัดรายชื่อผู้ว่างงานเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งแม่บ้าน  จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 3685   28 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217