| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 3200   21 มีนาคม 2567   ตรวจสอบสถานภาพบุคคลที่ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3199   21 มีนาคม 2567   ตรวจสอบสถานภาพบุคคลที่ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3198   21 มีนาคม 2567   ตรวจสอบสถานภาพบุคคลที่ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 3197   21 มีนาคม 2567   การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3/ / 3196   21 มีนาคม 2567   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0008 / 3195   21 มีนาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรณีปฏิบัติราชการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมิน (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0018.1 / 3194   21 มีนาคม 2567   การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 3193   21 มีนาคม 2567   ส่งหลักฐานการเข้าร่วมของนักศึกษาฯ  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาการจัดการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 3192   21 มีนาคม 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 3191   21 มีนาคม 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.2/ / 3190   21 มีนาคม 2567   ทบทวนสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็ดบำนาน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 3189   21 มีนาคม 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 3188   21 มีนาคม 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)  นายอำเภอเมืองอุุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 3187   21 มีนาคม 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย))  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3186   21 มีนาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0004 / 3185   21 มีนาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2567)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0032 / 3184   21 มีนาคม 2567   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศ พ.ศ. 2551  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0022 / 3183   21 มีนาคม 2567   รายงานผลการสำรวจสุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารของเอกชน 9 ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 3182   21 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  คณะกรรมการประกสดผลงานการขับเคลื่อนฯ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022 / 3181   21 มีนาคม 2567   ข้อมูลโครงการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0002 / 3180   21 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3179   21 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3 / 3178   21 มีนาคม 2567   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงการคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 3177   21 มีนาคม 2567   จัดส่งสรุปทุน มทศ รุ่นที่ 1 - 15 ปี 2566  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.5 / 3176   20 มีนาคม 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้กับทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญที่ถึงแก่กรรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 3175   20 มีนาคม 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้กับทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญที่ถึงแก่กรรม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 3174   20 มีนาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 3173   20 มีนาคม 2567   ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 3172   20 มีนาคม 2567   ส่งรายงานความคืบหน้างบรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3171   20 มีนาคม 2567   การรับเงินสงเคราะห์ศพข้าราชการกรมการปกครอง  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3170   20 มีนาคม 2567   การรับเงินสงเคราะห์ศพฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 3169   20 มีนาคม 2567   ขอส่งหนังสือขอยกเลิกการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3168   20 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0017.5 / 3167   20 มีนาคม 2567   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 -2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0025 / 3166   20 มีนาคม 2567   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 3165   20 มีนาคม 2567   แจ้งหมายศาล  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 3164   20 มีนาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3163   20 มีนาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 3162   20 มีนาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานคอนกรีตปล่อยน้ำเข้าสู่นา  นายจตุพล มณีโชติช่วง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 3161   20 มีนาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.005 / 3160   20 มีนาคม 2567   ขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาจากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ  นางสาวบุตรี เกตุมีแสง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 3159   20 มีนาคม 2567   แจ้งกำหนดวันขนย้ายวัตถุระเบิดให้กับผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3158   20 มีนาคม 2567   แจ้งกำหนดวันขนย้ายวัตถุระเบิดให้กับผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 3157   20 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2566  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0031 / 3156   20 มีนาคม 2567   การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช่  ผู้ำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0035 / 3155   20 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0032 / 3154   20 มีนาคม 2567   รายงานการสำรวจและจัดทำข้อมูลผลิตภัฑณ์ CPOT  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0021/ / 3153   20 มีนาคม 2567   โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน การเผชิญเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.4 / 3152   20 มีนาคม 2567   ขอให้จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการเพิ่มเติม กรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง "ป่าช้า" ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 3151   20 มีนาคม 2567   ขอส่งสำเนาวุฒิการศึกษาของข้าราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8201 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165