| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0030 / 10031   4 กันยายน 2566   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0017.1 / 10030   4 กันยายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากโรงกลึงเสียงดังรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10029   4 กันยายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายสัญชัย ตุลาบดี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10028   4 กันยายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวกุมารี ฝั้นหลี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10027   4 กันยายน 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10026   4 กันยายน 2566   รายงานสรปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10025   4 กันยายน 2566   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10024   4 กันยายน 2566   ขอซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ฝึกวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10023   4 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 10022   1 กันยายน 2566   ส่งรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศปคม  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 10021   1 กันยายน 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005 / 10020   1 กันยายน 2566   ขอส่งใบพิจารณาเข้าคณะทำงาน  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 10019   1 กันยายน 2566   การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 10018   1 กันยายน 2566   ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 10017   1 กันยายน 2566   แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 10016   1 กันยายน 2566   รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10015   1 กันยายน 2566   ขอเรียนเชิญร่วมเยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.2 / 10014   1 กันยายน 2566   โอนขายบิล ส.ค.66 จ.อุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 10013   1 กันยายน 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสาวแสงเดือน มีศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10012   1 กันยายน 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสาวแสงดาว มีศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10011   1 กันยายน 2566   ขอเรียนเชิญร่วมเยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  ปลัดจังหวัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10010   1 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10009   1 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 10008   1 กันยายน 2566   การตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 10007   1 กันยายน 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสกัญญา เชื้อภักดี และนายบุญถี คำพันธ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10006   1 กันยายน 2566   ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนสิงหาคม 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0011/ว / 10005   1 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 10004   1 กันยายน 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพิ่มเติม หมายเลขดำที่74/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10003   1 กันยายน 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพิ่มเติม หมายเลขดำที่ 68/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10002   1 กันยายน 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพิ่มเติม หมายเลขดำที่ 67/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4/ / 10001   1 กันยายน 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033 / 10000   1 กันยายน 2566   ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กฤช จารุชาต)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 9999   1 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9998   1 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9997   1 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9996   1 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9995   1 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033/ / 9994   1 กันยายน 2566   ขอเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 9993   1 กันยายน 2566   ขอส่งหนึงสือถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9992   1 กันยายน 2566   ขอส่งหนึงสือถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.101.3 / 9991   1 กันยายน 2566   ขอส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9990   1 กันยายน 2566   การติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้ได้ข้อยุติ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9989   1 กันยายน 2566   ขอความร่วมมือรวบรวมคำร้องผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวม  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9988   1 กันยายน 2566   รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ที่ใกล้ปล่อยตัวพ้นโทษในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับการจัดทำรายงานจำแนกลักษณะฯ ตามที่กำหนดในมาตรา 23  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 9987   1 กันยายน 2566   ส่งคืนที่ราชพัสดุ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9986   1 กันยายน 2566   ขออนุญาตลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 9985   1 กันยายน 2566   ขอแก้ไขรายละเอียดการรายงานการส่งคืนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9984   1 กันยายน 2566   ขอแก้ไขรายละเอียดการรายงานการส่งคืนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4/ / 9983   1 กันยายน 2566   แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  นายรัฐพงศกรณ์ สุปานันท์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 9982   1 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วม "งานตลาดนัดคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์"  พระศรปริยัติวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217