| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 10759   21 กันยายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มไก่ (กีฟาร์ม)  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 10758   21 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 10757   21 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 10756   21 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 10755   21 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 10754   21 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต๐๐๐๒ / 10753   21 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0016 / 10752   21 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 10751   21 กันยายน 2566   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 10750   21 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.1 / 10749   21 กันยายน 2566   แจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 10748   21 กันยายน 2566   ขอความเป็นธรรมในการตรวจสอบพื้นที่  นายอำเภอบ้านโคก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10747   21 กันยายน 2566   ขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกปิดทางเข้าออกบ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 10746   21 กันยายน 2566   ขอความเป็นธรรมในการตรวจสอบพื้นที่  ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10745   21 กันยายน 2566   ร้องเรียนสถานบันเทิงและร้านอาหารส่งเสียงดังรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.4 / 10744   21 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.4 / 10743   21 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 10742   21 กันยายน 2566   การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0025 / 10741   21 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมและบรรยายธรรมโดยผู้นำศาสนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0028/ / 10740   21 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028/ / 10739   21 กันยายน 2566   แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033 / 10738   21 กันยายน 2566   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  มัทนี หงส์ทอง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 10737   21 กันยายน 2566   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  พัชราภรณ์ กำเลิศ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 10736   21 กันยายน 2566   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  กนกพร ลำใย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 10735   21 กันยายน 2566   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  จุฑามาศ พระชัยบูลย์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 10734   21 กันยายน 2566   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ภัทรี ลำใย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 10733   21 กันยายน 2566   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  นศิทร แก้วแพง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0004 / 10732   21 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (1 ตุลาคม 2566)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0031 / 10731   21 กันยายน 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0031 / 10730   21 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0035 / 10729   21 กันยายน 2566   การชำระเงินค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดป่ายางใน (ร้าง) ประจำปี ๒๕๖๖  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0023.1 / 10728   21 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.1 / 10727   21 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(1) / 10726   21 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษครั้งที่2(1 ตุลาคม 2566)  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(1) / 10725   21 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่2(1 ตุลาคม 2566)  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0026 / 10724   21 กันยายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
  อต 0026 / 10723   21 กันยายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  อธิบดีกรมบังคับคดี  สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
  อต 0026 / 10722   21 กันยายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  อธิบดีกรมบังคับคดี  สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
  อต0010 / 10721   21 กันยายน 2566   ส่งคืนดอกผลเงินโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสถาบันเกษตรกร ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0021 / 10720   21 กันยายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 10719   21 กันยายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 10718   21 กันยายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 10717   21 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 10716   21 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10715   21 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0006/ว / 10714   21 กันยายน 2566   แจ้งผลปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่  แนบท้าย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.4 / 10713   21 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10712   21 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028 / 10711   21 กันยายน 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0010 / 10710   21 กันยายน 2566   แผนการบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236