| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0030 / 3334   17 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปิดหนังสือคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0023.4 / 3333   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายวีรชัย รอดอ่วม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3332   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมศักดิ์ ทองบำรุง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3331   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสัมภาษณ์ แก้วพูลปกรณ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3330   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสันต์ชัย เอื้อมงคล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3329   17 มีนาคม 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3328   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3327   17 มีนาคม 2566   แจ้งงผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 3326   17 มีนาคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3325   17 มีนาคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0007 / 3324   17 มีนาคม 2566   การขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0033.306 / 3323   17 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0033.306 / 3322   17 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย  ผู้จัดการ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0025 / 3321   17 มีนาคม 2566   ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตเช่าที่ราชพัสดุ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  กค 0318.72/ / 3320   17 มีนาคม 2566   ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  นางสาวธัญญารัตน์ จักรน้ำอ่าง  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3319   17 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญาญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3318   17 มีนาคม 2566   ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตเช่าที่ราชพัสดุ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3317   17 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันฯและการปลดหนี้  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3316   17 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / 3315   16 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 3314   16 มีนาคม 2566   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 3313   16 มีนาคม 2566   การย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 3312   16 มีนาคม 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ชุด  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3311   16 มีนาคม 2566   ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3310   16 มีนาคม 2566   ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0017.5 / 3309   16 มีนาคม 2566   การขอเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0025 / 3308   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ประจำปี พ.ศ.2566 รายไตรมาสที่ 1  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 3307   16 มีนาคม 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 3306   16 มีนาคม 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.2 / 3305   16 มีนาคม 2566   การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3304   16 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์-ไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3303   16 มีนาคม 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 3302   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 3301   16 มีนาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดอุปกรณ์เปิด-ปิดประตูฯ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 3300   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรดระดับเขต ครั้งที่ 2/2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0028 / 3299   16 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการสำรวจข้อมูลฯ  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0022 / 3298   16 มีนาคม 2566   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 3297   16 มีนาคม 2566   รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 3296   16 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการประเมินผลตัวชชี้วัดสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน 5 ด้านสำหรับผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0004 / 3295   16 มีนาคม 2566   โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1 / 3294   16 มีนาคม 2566   สารวัตรกำนันขอลาออกจากตำแหน่ง  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 3293   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0021(ศปถจ)/ / 3292   16 มีนาคม 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3291   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 3290   16 มีนาคม 2566   ิซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนานุบาลมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3289   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.1 / 3288   16 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3287   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3286   16 มีนาคม 2566   ส่งตัวอย่างลายมือชื่อและดวงตราประจำตำแหน่งานายทะเบียนท้องที่ และแบบลงทะเบียน ผู้ปฎิบัติงาน e-DOPA License  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3285   16 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นางบำรุง คล้ายแก้วสกุล)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217