| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 4184   5 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 4183   5 เมษายน 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 4182   5 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4181   5 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 1  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0021/ / 4180   5 เมษายน 2566   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 4179   5 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4178   5 เมษายน 2566   มอบหมายภารกิจการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 4177   5 เมษายน 2566   รายงานโอนขายบิล มี.ค.66  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 4176   5 เมษายน 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 4175   5 เมษายน 2566   การประชุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรดระดับเขต ครั้งที่ 2/2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 4174   4 เมษายน 2566   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4173   4 เมษายน 2566   แจ้งมห้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางรุ่งอรุณ เชื้อคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4172   4 เมษายน 2566   ำแจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางปราณี อินทะสอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4171   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายรันดร หม่อมปลุก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 4170   4 เมษายน 2566   ส่งรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4169   4 เมษายน 2566   รายงานผลการติดตามประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในของกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4168   4 เมษายน 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4167   4 เมษายน 2566   รายงานผลการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 4166   4 เมษายน 2566   การปฎิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 4165   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายเสมี่ยน มูลคำบิน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4164   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสวัสดิ์ จันแจ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4163   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวณชัญญณํฐฎ์ เลี้ยงเชื้อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4162   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางกาญจนา พิจารณา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4161   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายรัตน์นนท์ วงศ์แกล้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4160   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางลำดวน แสนสองชั้น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4159   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางทิพย์สุมน เเก้วมูล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4158   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจุติพร พึ่งเกษม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4157   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางทองทิพย์ ฝักฝ่าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4156   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบัวลอง มีป้อง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4155   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายชัยพร ภู่ปาน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4154   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมพิศ รัตน์ทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4153   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายโอภาส ศรีปานอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4152   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายกรรณนิวัฒน์ ศรีปานอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4151   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวน้ำทิพย์ ทำความชอบ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4150   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสวิด ทองอยู่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4149   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางเนาวรัตน์ มาพันธุ์สุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4148   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอำพล มาพันธุ์สุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4147   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายเอกชัย ทำมา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4146   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายบุญส่ง ตันคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4145   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสมัย จันทร์วิลัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4144   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางนิยม หาญกาย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4143   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสำอางค์ รัตนมาโต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4142   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางละมุด คงตาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4141   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวณฐมน นวลสีใส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4140   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวจินดา เลิศศิริ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4139   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอัจฉรา ใจมา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4138   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายงาน ดีปัญญา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4137   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายกิตติศักดิ์ เรืองมั่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4136   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายประทุม เงินพา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4135   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางพึงพิศ หมื่นพรมอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217