| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 948   19 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 947   19 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 946   19 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 945   19 มกราคม 2567   แจ้งคืนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 944   19 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 943   19 มกราคม 2567   มูลนิธิสายธารพระพรขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / 942   19 มกราคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.3 / 941   19 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล "อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม" ประจำปี 2567  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 940   19 มกราคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 939   19 มกราคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / 938   19 มกราคม 2567   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ของโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1 / 937   19 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า วัตถุระเบิด ระดับจังหวัด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 936   19 มกราคม 2567   ส่งเอกสารสำเนาคำสั่งมอบอำนาจ  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 935   19 มกราคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 934   19 มกราคม 2567   การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 933   19 มกราคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 932   19 มกราคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 931   19 มกราคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 930   19 มกราคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 929   19 มกราคม 2567   ขอส่งหลักฐานการโอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 928   19 มกราคม 2567   ขอส่งหลักฐานการโอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 927   19 มกราคม 2567   ขอส่งหลักฐานการโอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0013 / 926   19 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน มีนาคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0021 / 925   19 มกราคม 2567   ผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 - 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0002 / 924   19 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 923   19 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033 / 922   19 มกราคม 2567   ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (นางสาวปานวาด หาญอมร)  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 921   19 มกราคม 2567   แจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 920   19 มกราคม 2567   ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปา  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 919   19 มกราคม 2567   รายงานรับวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 918   19 มกราคม 2567   แจ้งผลคดี หมายเลขแดงที่ 208/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 917   19 มกราคม 2567   แจ้งผลคดี หมายเลขแดงที่ 209/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 916   19 มกราคม 2567   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 915   19 มกราคม 2567   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 914   19 มกราคม 2567   รายงานการย้ายผู้ต้องขังเข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 913   18 มกราคม 2567   รายงานป่าไม้รอบเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 912   18 มกราคม 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 911   18 มกราคม 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 910   18 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางปิยภัทร โรจนนนท์  นางปิยภัทร โรจนนนท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 909   18 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางสาวชลธิชา รอดศรี   นางสาวชลธิชา รอดศรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 908   18 มกราคม 2567   ส่งผลงานการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 907   18 มกราคม 2567   รายงานผลการตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสำคัญ (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567)  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / 906   18 มกราคม 2567   ส่งใบมอบอำนาจฉบับใหม่  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 905   18 มกราคม 2567   แจ้งเรื่อง ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย กรณีของ ผู้ต้องขังชายระหว่างอุธรณ์ฎีกา กษิดิศ แว่นแก้ว  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ผ่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 904   18 มกราคม 2567   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 903   18 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นายคฑายุทธ์ ทิพย์วิชัย   นายคฑายุทธ์ ทิพย์วิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.306 / 902   18 มกราคม 2567   ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาทำฟันเทียม และอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก ประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0018.1 / 901   18 มกราคม 2567   ผลการประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 13 งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 900   18 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรั้ว ป้ายบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 899   18 มกราคม 2567   การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 5398 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108