| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.2/ / 9809   29 สิงหาคม 2566   รายงานการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่าย  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9808   29 สิงหาคม 2566   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายประเทือง บัตรมาก ครั้งที่ ๑  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / 9807   29 สิงหาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2/2565  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0028 / 9806   29 สิงหาคม 2566   ขอส่งข้อมูลประกอบการคืนเงิน งปม. อสร.  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 9805   29 สิงหาคม 2566   ขอส่งประมาณการเดินทางไปราชการ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 9804   29 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนละวันหแยุดราชการ (นายวรวุฒิ เพ็ชรยัง)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9803   29 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(นสกฤตต์ญาดา วีระพงษ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9802   29 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(นสกฤตต์ญาดา วีระพงษ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9801   29 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (นายนพดด -นางศิวพร)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0133.1/9.1/ / 9800   29 สิงหาคม 2566   ขอเชิญตรวจรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องหน่วยจ่ายกลาง(Supply)  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  รพ.สต.งิ้วงาม
  อต0013 / 9799   29 สิงหาคม 2566   การจัดงาน"เทศกาลทุเรียนหลง-หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0002 / 9798   29 สิงหาคม 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 9797   29 สิงหาคม 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0133.1/06/ / 9796   29 สิงหาคม 2566   การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง  รพ.สต.วังกะพี้
  อต0020.1 / 9795   29 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านโออาร์เซอร์วิส  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 9794   29 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 9793   29 สิงหาคม 2566   รายงานเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 9792   29 สิงหาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 9791   29 สิงหาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 9790   29 สิงหาคม 2566   รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / 9789   29 สิงหาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0014.3 / 9788   29 สิงหาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายทองวัน สุขสีทา  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 9787   29 สิงหาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายมุง มงคลเสถียร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 9786   29 สิงหาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0018.1 / 9785   29 สิงหาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 9784   29 สิงหาคม 2566   ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวกล้อง จำนวน 1 เครื่อง  อธิบดีกรมบัญชีกลาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 9783   29 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวกล้องที่ชำรุง เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยการขายตลาด  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0035 / 9782   29 สิงหาคม 2566   การตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0023.3 / 9781   29 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9780   29 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9779   29 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9778   29 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 9777   29 สิงหาคม 2566   ส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพัก ข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.2 / 9776   29 สิงหาคม 2566   รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 (ครั้งที่ 3)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / 9775   29 สิงหาคม 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.2/ / 9774   29 สิงหาคม 2566   รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / 9773   29 สิงหาคม 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 9772   29 สิงหาคม 2566   ขอเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.012/ / 9771   29 สิงหาคม 2566   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 15)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 9770   29 สิงหาคม 2566   น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9769   29 สิงหาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายรีเทนเนอร์ออนไลน์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9768   29 สิงหาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายธีระ กิตติธีรานุรักษ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0004 / 9767   29 สิงหาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2566)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.2 / 9766   29 สิงหาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022 / 9765   29 สิงหาคม 2566   การให้ข้อมูลและความเห็นประกอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0009 / 9764   29 สิงหาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 2/2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0028 / 9763   29 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานโครงการส่งเสริมยาเสพติด  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 9762   28 สิงหาคม 2566   การจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9761   28 สิงหาคม 2566   การจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0023.5 / 9760   28 สิงหาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236