| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.5 / 4548   2 พฤษภาคม 2567   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4547   2 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4546   2 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4545   2 พฤษภาคม 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4544   2 พฤษภาคม 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4543   2 พฤษภาคม 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 4542   2 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับเเต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พพนักงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 4541   2 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4540   2 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4539   2 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4538   2 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 4537   2 พฤษภาคม 2567   รายงานทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมฯ และกลุ่มเศรษฐกิจ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0025 / 4536   2 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 4535   2 พฤษภาคม 2567   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 4534   2 พฤษภาคม 2567   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 4533   2 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0030 / 4532   2 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 4531   2 พฤษภาคม 2567   การประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบทางไกล (VTC)  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 4530   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4529   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4528   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0011/ว / 4527   2 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสัี่งและเอกสาร  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0022.5 / 4526   2 พฤษภาคม 2567   ส่งหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 4525   2 พฤษภาคม 2567   หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 4524   2 พฤษภาคม 2567   ส่งหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 4523   2 พฤษภาคม 2567   หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 4522   1 พฤษภาคม 2567   รายงานการเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 4521   1 พฤษภาคม 2567   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.4 / 4520   1 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 4519   1 พฤษภาคม 2567   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 4518   1 พฤษภาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา กรณี ซับเมอร์สสูบน้ำพังเสียหาย  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4517   1 พฤษภาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา  ผูู้้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 4516   1 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4515   1 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4514   1 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 4513   1 พฤษภาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการถมดินของข้างบ้าน  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 4512   1 พฤษภาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005/ / 4511   1 พฤษภาคม 2567   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.5 / 4510   1 พฤษภาคม 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 4509   1 พฤษภาคม 2567   ขออนุมัติเปิดระบบและตีกลับแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2566/67 ครั้งที่ 107  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033 / 4508   1 พฤษภาคม 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สุทธิพร,สุรีรัตน์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 4507   1 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกาเพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4506   1 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4505   1 พฤษภาคม 2567   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 4504   1 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4503   1 พฤษภาคม 2567   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต (กปภจ)0021 / 4502   1 พฤษภาคม 2567   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 - 2567  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 4501   1 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.1 / 4500   1 พฤษภาคม 2567   ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต.0017.5 / 4499   1 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 8199 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164