| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 7409   3 กรกฏาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 7408   3 กรกฏาคม 2566   จนท.ทำกิจกรรมบริเวณชายแดนระหว่างหลักเขตไทย-ลาว  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 7407   30 มิถุนายน 2566   ขอรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนมิถุนายน 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 7406   30 มิถุนายน 2566   จิตอาสา  จิตอาสา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / 7405   30 มิถุนายน 2566   การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / 7404   30 มิถุนายน 2566   ขอส่งคืนที่ราชพัสดุ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / 7403   30 มิถุนายน 2566   ขอส่งคืนที่ราชพัสดุ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 7402   30 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติม งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 7401   30 มิถุนายน 2566   มอบหมายให้ข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ประสานราชการกับอำเภอ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 7400   30 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7399   30 มิถุนายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7398   30 มิถุนายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7397   30 มิถุนายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7396   30 มิถุนายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0021 / 7395   30 มิถุนายน 2566   ข้าราชการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ  คลังเขต 6 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4 / 7394   30 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.1 / 7393   30 มิถุนายน 2566   การทำลายเอกสาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.5108/ / 7392   30 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2566  คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(1) / 7391   30 มิถุนายน 2566   ข้อร้องเรียนขอความช่วยเหลือกรณีความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดุการผลิตปี 2565/66  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0025 / 7390   30 มิถุนายน 2566   การจ้างพนักงานราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 7389   30 มิถุนายน 2566   ขอส่งแบบรายงานผู้เข้าโครงการอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0018.1/ว / 7388   30 มิถุนายน 2566   ข้าราชการขอย้าย  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / 7387   30 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว บริเวณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7386   30 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว บริเวณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7385   30 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว บริเวณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / 7384   30 มิถุนายน 2566   ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3 / 7383   30 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7382   30 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 7381   30 มิถุนายน 2566   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7380   30 มิถุนายน 2566   แจ้งเลขบัญชีธนาคาร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 7379   30 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 7378   30 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  นายกเทศมนตรีตำบลตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0005 / 7377   30 มิถุนายน 2566   ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0034(2) / 7376   30 มิถุนายน 2566   การรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 7375   30 มิถุนายน 2566   ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7374   30 มิถุนายน 2566   ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0011/ / 7373   30 มิถุนายน 2566   การย้ายข้าราชการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 7372   30 มิถุนายน 2566   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0011/ / 7371   30 มิถุนายน 2566   การส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0016 / 7370   30 มิถุนายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 7369   30 มิถุนายน 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7368   30 มิถุนายน 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0034(2) / 7367   30 มิถุนายน 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0021/ / 7366   30 มิถุนายน 2566   ขอขยายเวลารับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 7365   30 มิถุนายน 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 7364   30 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามบันทึกข้อตกลงจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)  นางสาวณิชารีย์ โตมี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 7363   30 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา  คุณคนึงนิจ สิญจวัตร์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 7362   30 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021/ / 7361   30 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  นายอำเภอทองเเสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0006 / 7360   30 มิถุนายน 2566   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567  แนบท้าย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236