| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.4 / 2140   20 กุมภาพันธ์ 2567   การแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้ันที่หวงห้ามประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 2139   19 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานเรือนจำ รุนที่ 156 ภาคทฤษฎี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 2138   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุน พก ประจำเดือนมกราคม 2567  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 2137   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0020.1 / 2136   19 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (SOKKIAI รุ่น SET65)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2135   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกในท้องที่อำเภอลับแล อำเภอเมือง อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย เดือน มกราคม 2567  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2134   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกในท้องที่อำเภอลับแล อำเภอเมือง อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย เดือน มกราคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2133   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2132   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2131   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  แข้  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.1 / 2130   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปา  นาย ธนิศ สุนทรานนท์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 2129   19 กุมภาพันธ์ 2567   ร้องเรียนร้าน T NINE CAFE เสียงดังรบกวน  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 2128   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ติดตามการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  นางวรัชยา เพ็งเปิ้น  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 2127   19 กุมภาพันธ์ 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0028/ / 2126   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบสำรวจขนาดเสื้อยืดคอปกฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักตรวจและประเมินผล)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  กก5115 / 2125   19 กุมภาพันธ์ 2567   อนุญาตให้ใช้ลายเซ็นผู้ว่าราชการเพื่อจารึกลงในโล่ขอบคุณเพื่อมอบให้หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn s Cup Tour of Thailand 2024  นายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2124   19 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2123   19 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นายอรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 2122   19 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0033 / 2121   19 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.กิติยา พงษ์สุพต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2120   19 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขอนุญาตไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร นายสิทธิพงศื ชาน้อย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2119   19 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 2118   19 กุมภาพันธ์ 2567   การวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0020.1 / 2117   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานธุรการจัดเก็บเอกสารในห้องสารบบที่ดิน  นายพีรชญา ทองทา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033 / 2116   19 กุมภาพันธ์ 2567   เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว (อรณี คำปาละ)  อรณี คำปาละ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 2115   19 กุมภาพันธ์ 2567   ให้โอนข้าราชการพลเรือนไป อบจ. จำนวน 10 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0032 / 2114   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2113   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2112   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  เขต 39  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2111   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  เขต 2  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2110   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567   เขต1  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2109   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2108   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2107   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 2106   19 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งรายชื่อทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุ่นที่ 12 ครูดีเด่น ประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2105   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเป้นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 2104   19 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2103   19 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2102   19 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0020.1 / 2101   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอยกเลิกสัญญาจ้างเอกชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานธุรการทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารในห้องสารบบที่ดิน รายนางสาวชลธิชา เจริญศรี  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0016 / 2100   19 กุมภาพันธ์ 2567   การดเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67  อธิบดีกรมการค้าภายใน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0016 / 2100   19 กุมภาพันธ์ 2567   การดเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67  อธิบดีกรมการค้าภายใน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0022 / 2099   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอถอนคืนเงินรายรับและขอรับจัดสรรเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.1 / 2098   19 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 2097   19 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2096   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2095   19 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2094   19 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2093   19 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งคำร้องให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2092   19 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งคำร้องให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6491 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130