| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.1/ / 4696   7 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเล่นปืนฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 4695   7 พฤษภาคม 2567   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศ พ.ศ. 2551  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 4694   7 พฤษภาคม 2567   บำเหน็จดำรงชีพอายุครบ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 4693   7 พฤษภาคม 2567   ขอเช่าสืบแทนที่ดินวัดม่อนจอมแจ้ง(ร้าง)  นายชิตพงษ์ มงคล  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0021 / 4692   6 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนสิ่งของพระราชทาน (ถุงยังชีพ)  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 4691   6 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนสิ่งของพระราชทาน (ถุงยังชีพ)  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4690   5 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4689   5 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4688   5 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4687   5 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4686   5 พฤษภาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 4685   4 พฤษภาคม 2567   รายงานสถานการณ์การเกิดเหตุภัยพิบัติพายุฤดูร้อน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / 4684   4 พฤษภาคม 2567   การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 4683   4 พฤษภาคม 2567   การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 4683   4 พฤษภาคม 2567   การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022.5 / 4682   3 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.2 / 4681   3 พฤษภาคม 2567   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 4680   3 พฤษภาคม 2567   ส่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.2 / 4679   3 พฤษภาคม 2567   แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2569  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.2 / 4678   3 พฤษภาคม 2567   แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2569  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 4677   3 พฤษภาคม 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน เมษายน 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.1 / 4676   3 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4675   3 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012/ / 4674   3 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 4/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1 / 4673   3 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.1 / 4672   3 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 4671   3 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.1 / 4670   3 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.1 / 4669   3 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4668   3 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 4667   3 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่นเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 เมษายน 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 4666   3 พฤษภาคม 2567   พนักงานราชการลาออก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0010 / 4665   3 พฤษภาคม 2567   การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0014.3 / 4664   3 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / 4663   3 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / 4662   3 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4661   3 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดมวยไทย พระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 4660   3 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 6907/2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0034(2) / 4659   3 พฤษภาคม 2567   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 4658   3 พฤษภาคม 2567   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4657   3 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4656   3 พฤษภาคม 2567   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 4655   3 พฤษภาคม 2567   การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 4654   3 พฤษภาคม 2567   ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / 4653   3 พฤษภาคม 2567   การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4652   3 พฤษภาคม 2567   การประชุมคระกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4651   3 พฤษภาคม 2567   การประชุมคระกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4650   3 พฤษภาคม 2567   การประชุมคระกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4649   3 พฤษภาคม 2567   การประชุมคระกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0011/ / 4648   3 พฤษภาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 5398 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108