| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0022 / 6134   30 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 6133   30 พฤษภาคม 2566   ส่งมอบพื้นที่ดำเนินงาน และแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0020.1 / 6132   30 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 6131   30 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวชุตินธร เรียนแพง  นางสาวชุตินธร เรียนแพง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6130   30 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวหฤทัย จรเกตุ  นางสาวหฤทัย จรเกตุ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 6129   30 พฤษภาคม 2566   โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6128   30 พฤษภาคม 2566   โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 6127   30 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6126   30 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6125   30 พฤษภาคม 2566   การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแนวเขตการปกครองตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 6124   30 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการตรวจคัดกรองฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.010 / 6123   30 พฤษภาคม 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6122   30 พฤษภาคม 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 6121   30 พฤษภาคม 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005 / 6120   30 พฤษภาคม 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6119   30 พฤษภาคม 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6118   30 พฤษภาคม 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6117   30 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติให้จดทะเบียบรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.2 / 6116   30 พฤษภาคม 2566   การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6115   30 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรำดับชำนาญการพิเศษ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6114   30 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดับต้นหรือระดับแลาง และคณะกรรมการประเมินกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6113   30 พฤษภาคม 2566   ขอหารือการรับโอน(ย้าย)ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6112   30 พฤษภาคม 2566   ขอความเห็นชอบรับโอน(ย้าย)ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6111   30 พฤษภาคม 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6110   30 พฤษภาคม 2566   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6109   30 พฤษภาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ และเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยฯ  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเเนการทางวินัยฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 6108   30 พฤษภาคม 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6107   30 พฤษภาคม 2566   เร่งรัดการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0020.1 / 6106   30 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 6105   30 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6104   30 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6103   30 พฤษภาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6102   30 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 6101   29 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารกรอบวงเงินการให้กู้ยืม  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 6100   29 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 6099   29 พฤษภาคม 2566   รายงานไฟป่า  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.3 / 6098   29 พฤษภาคม 2566   การจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 6097   29 พฤษภาคม 2566   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6096   29 พฤษภาคม 2566   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 6095   29 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราห์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค ๓) รุ่นที่ ๒/๖๕  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0033.101.2 / 6094   29 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญยาจ้างการก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้นฯ (ครั้งที่ 3)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 6093   29 พฤษภาคม 2566   ข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0011/ว / 6092   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต.0023.5 / 6091   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0020.1 / 6090   29 พฤษภาคม 2566   รายงานขอซื้อ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 6089   29 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 6088   29 พฤษภาคม 2566   การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 6087   29 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำน่าน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0014.3/ / 6086   29 พฤษภาคม 2566   กรมชลประทาน ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / 6085   29 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำน่าน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217