| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0021 / 1791   9 กุมภาพันธ์ 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3/ / 1790   9 กุมภาพันธ์ 2567   การใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1789   9 กุมภาพันธ์ 2567   การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6 บ้านวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1788   9 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 1787   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0033 / 1786   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายมนตรี - นายธีรชัย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1785   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ศศมน ชุ่มแจ้ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1784   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายชลิต เที่ยงตรง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0030 / 1783   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  บัญชีแนบท้าย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1782   8 กุมภาพันธ์ 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1781   8 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1780   8 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1779   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 1778   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการรับแบบพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1777   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร  สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1776   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1775   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1774   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 1773   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1772   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 1771   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รง0487/ / 1770   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่1/2567  บัญชีแนบท้าย  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0005/ / 1769   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 1768   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.2/ / 1767   8 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 75  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 1766   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นกรรมาธิการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1765   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ว / 1764   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 1763   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1762   8 กุมภาพันธ์ 2567   สำรวจการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 1761   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวพรรณนารา สังข์ทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 1760   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัฃ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1759   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวศรุตา จันโสดา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 1758   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.1 / 1757   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเสนอแนะความคิดเห็น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1756   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 1755   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033 / 1754   8 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งการายงานตัวข้าราชการ (นฤมล ตันกูล)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1753   8 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งการายงานตัวข้าราชการ (นฤมล ตันกูล)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1752   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวปุญญิสา นามราชา)  จังหวัดชัยนาท  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / 1751   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  กองคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 1750   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1749   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1748   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1747   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1746   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1745   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1744   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 1743   8 กุมภาพันธ์ 2567   การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับเขตที่ิดิน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1742   8 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้้งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตดิตถ์  เลขาธิการสภากาชาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6491 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130