| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.2 / 11509   4 ตุลาคม 2566   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลากิจส่วนตัว  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 11508   4 ตุลาคม 2566   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 11507   4 ตุลาคม 2566   การตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนคชจ.ดำเนินงานของกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 11506   4 ตุลาคม 2566   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.5 / 11505   4 ตุลาคม 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.1 / 11504   4 ตุลาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11503   4 ตุลาคม 2566   เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จำนวน 3 ราย  กรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11502   4 ตุลาคม 2566   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  รง0487/0729 / 11501   4 ตุลาคม 2566   ขอรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  คลังจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0017.1 / 11500   4 ตุลาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 11499   4 ตุลาคม 2566   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนสิงหาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 11498   3 ตุลาคม 2566   สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 11497   3 ตุลาคม 2566   สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 11496   3 ตุลาคม 2566   ขออนุมัติโครงการ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 11495   3 ตุลาคม 2566   ขอส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปี 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11494   3 ตุลาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0003 / 11493   3 ตุลาคม 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว564 ลว. 25 กย. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 11492   3 ตุลาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028/ / 11491   3 ตุลาคม 2566   ขอส่งบัญชีสรุปสถืตืวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารทระพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 11490   3 ตุลาคม 2566   การอนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022 / 11489   3 ตุลาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ฯ  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0020.1 / 11488   3 ตุลาคม 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย,สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 11487   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0025 / 11486   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ตองขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 11485   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11484   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเอื้อน พรมแว่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11483   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาววรุณยุภา มั่นถึง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11482   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายโฉม แสงเทียน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11481   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวเสาวนีย์ สุขสำราญ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11480   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสุวัฒน์ สุขสำราญ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11479   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวเบญจวรรณ คำภา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11478   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสำเนียง เณรเนือง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11477   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวธัญญารัตน์ บัวทองทิม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11476   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายปัญญา บัวทองทิม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11475   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางบังอร ขัตติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11474   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบาง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11473   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวลักขณา ลาล่วง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11472   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางปี จอนคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11471   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสันทัด ภัทรกิตตินนท์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11470   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางธนธรณ์ ครามวิชิต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11469   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางจิราพร อุชมวดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11468   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางทานตะวัน ขำฉา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11467   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวีระ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.5 / 11466   3 ตุลาคม 2566   รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 16 เดือน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 11465   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางชนกานต์ เมฆทับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11464   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอรรถพล คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11463   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางคอน คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11462   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวสุภาพร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11461   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสมาน ค้ำชู  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11460   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวุฒิพงษ์ รอดพุฒ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236