| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 2584   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2583   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2582   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 2581   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.172  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2580   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0019.4 / 2579   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / 2578   28 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.4 / 2577   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2576   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2575   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2574   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2573   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / 2572   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ – วังเวียง(สปป.ลาว)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0019.4 / 2571   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2570   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2569   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 2568   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2567   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2566   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 2565   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ในการขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2564   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ กรณีหารือการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2563   27 กุมภาพันธ์ 2566   เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเเนการทางวินัยฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021/ / 2562   27 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5)ปี2565-2566  อำเภอบ้านโคก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / 2561   27 กุมภาพันธ์ 2566   การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 2560   27 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดบริการผุ้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2559   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งคืนเงินสนับสนุนการจัดบริการผุ้ช่วยคนพิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2558   27 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2557   27 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2556   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2555   27 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการทบทวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนสมัชชาสตรี ประจำปี 2565  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2554   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  ผู้ได้รับการคัดเลือก (ปานวาด หาญอมร)  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 2553   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  ผู้ได้รับการคัดเลือก (ปิยวัฒน์ เอียวสวัสดิ์)  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0018.1/ / 2552   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตซื้อมีใช้และขนย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0023.5 / 2551   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2550   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สุวีรา คล้ายวัตร)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 2549   27 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.010 / 2548   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2547   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0014.3/ / 2546   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.2/ / 2545   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามใบสั่งจ้าง  ร้านขุนต้น  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 2544   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามใบสั่งซื้อ  หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1/ว / 2543   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ซ่อมแซมท่อส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการแขวนทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่2 และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2542   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ซ่อมแซมท่อส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการแขวนทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่2 และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2541   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายค้าที่ดินสนองผู้มั่งคั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 25 ตุลาคม 2565 และให้เดินหน้านโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  คุณจำนง หนูพันธ์ (ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม)  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2540   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายค้าที่ดินสนองผู้มั่งคั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 25 ตุลาคม 2565 และให้เดินหน้านโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 2539   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 2538   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ขอลาออกจากราชการระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 2537   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังโทษสูงในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 2536   27 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2535   27 กุมภาพันธ์ 2566   การโอน ย้าย พนักงานครูเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217