| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / 1784   6 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1783   6 กุมภาพันธ์ 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.3 / 1782   6 กุมภาพันธ์ 2566   การปรับปรุงคู่มือการออกหนังสือผ่านแดนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.5 / 1781   6 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.4 / 1780   6 กุมภาพันธ์ 2566   การขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 1779   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1778   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 1777   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 1776   6 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0011/ / 1775   6 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือยินยอมให้เกษตรกรก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  นางสมร สังบัวแก้ว  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 1774   6 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 1773   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเป็นธรรม กรณี น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร  นายจิรพัฒน์ เกิดมี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1772   6 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย ไม่จ่ายค่าแรง  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1771   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความช่วยเหลือไกล่เกลี่ย  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1770   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครอง  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 1769   6 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการจัดพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 1768   6 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0019.2/ / 1767   6 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาการ รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 1766   6 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ (นางสาวชลดา สระป้อมแก้ว)  จังหวัดแพร่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1/ / 1765   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  นายพฤทธิ์ ร้อยโทสาย ผู้จัดการศูนย์บริการ ฐริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 1764   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  คุณธนากร น้ำจิตรวรา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 1763   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1762   6 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวชิชญา ทวีพจน์)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1/ / 1761   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  นายมานพ เคลือบพ่วง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 1760   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  คุณทวีพูน มูลเค้า  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 1759   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  คุณ พนิดา ปานัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 1758   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  คุณวราภรณ์ บุญมัติ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1757   6 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวจรัสศรี นันทะกมล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028 / 1756   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานสถานการณ์แรงงานฯ  สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0011/ว / 1755   6 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ว / 1754   6 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชนฺ  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 1753   6 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 1752   6 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัุสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0029.2/ / 1751   6 กุมภาพันธ์ 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0002/ / 1750   6 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  ผู้ว่าราชการจัีงหวัดแพร่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0034(2) / 1749   6 กุมภาพันธ์ 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 1748   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 1747   6 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโยยีสารสนทศและระบบอื่นในจังหวัดภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1746   6 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0008 / 1745   4 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่องโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0033.308 / 1744   3 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ ซ. คอนสตรัคชั่น  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต 0011/ / 1743   3 กุมภาพันธ์ 2566   มอบอำนาจให้พนักงานอัยการฟ้องคดี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1742   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน มกราคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 1741   3 กุมภาพันธ์ 2566   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 1740   3 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 1739   3 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 1738   3 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ภูพญาพ่อ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงจังหวัดอุตรดิตถ์ - แพร่  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 1737   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งแผนการถ่ายทำสารคดีการประชาสัมพันธ์แปลงใหญ่ของบริษัท กันตนา จำกัด  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.2 / 1736   3 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำ เดือนมกราคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 1735   3 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217