| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 2112   14 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.304 / 2111   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็นตัล เซอร์วิส จำกัด  โรงพยาบาลฟากท่า
  อต 0022 / 2110   14 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งคืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสัญญาสินเชื่อนครหลวง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พระปิ่นเกล้า  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 2109   14 กุมภาพันธ์ 2566   คืนหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า15% โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2108   14 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 2107   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2566  พระครูบวรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2106   14 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นภาพร คลังกรณ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 2105   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 2104   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 2103   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 2102   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งบัญชีเอกสารครบกำหนดอายุการเก็บรักษาที่ขอทำลาย ของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา ประจำเดือน มกราคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2101   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน มกราคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2100   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน มกราคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 2099   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2098   14 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน มกราคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 2097   14 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงบึงยาวสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0022 / 2096   14 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0002 / 2095   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2094   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นางสาวสุดสายธาร เงินมูล  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 2093   14 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / 2092   14 กุมภาพันธ์ 2566   สำรวจอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำ  กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 2091   14 กุมภาพันธ์ 2566   เอกสารการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0014.2/ / 2090   14 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งเตือนการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0033.010 / 2089   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 2804/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลฟากท่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2088   14 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2087   14 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2086   14 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0002 / 2085   14 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2084   14 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2083   14 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / 2082   14 กุมภาพันธ์ 2566   การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  เลขาธิการ ก.พ.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0035 / 2081   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 2080   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.010 / 2079   14 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2078   14 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตัวข้ารการมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / 2077   14 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร  กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 2076   14 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตัวข้ารการมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2075   14 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตัวข้ารการมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1 / 2074   14 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญช่วมกิจกรรมตามโครงการ"สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 2073   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3(หจก.พีเจกรีนพาวเวอร์)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0018.1 / 2072   14 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญช่วมกิจกรรมตามโครงการ"สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2071   14 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญช่วมกิจกรรมตามโครงการ"สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2070   14 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญช่วมกิจกรรมตามโครงการ"สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2069   14 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญช่วมกิจกรรมตามโครงการ"สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2068   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอคืนงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัติถ์วินัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 2067   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2066   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2065   14 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการสอบธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 2064   14 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1/ / 2063   13 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งแบบรายงานการทำลายแบบพิมพ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236