| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / 2034   13 กุมภาพันธ์ 2566   การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)  นายก อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 2033   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.2 / 2032   13 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปกิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / 2031   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2030   13 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2029   13 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2028   13 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 2027   13 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียงไม่ทำรางน้ำฝน  นางอารีย์ พัฒนายนต์ชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 2026   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2025   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2024   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2023   13 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2022   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ต่อทะเบียนหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และจัดทำหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศประเทศ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 2021   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2020   13 กุมภาพันธ์ 2566   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 2019   13 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 2018   13 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2017   13 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0016 / 2016   13 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 2015   13 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0002 / 2014   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัด ประจำปี 2566  แม่ทัพภาคที่3  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0009 / 2013   13 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.2 / 2012   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้ม่สิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2011   10 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต.0018.1/ / 2010   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารตามหมายฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2009   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปิดระบบและแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2008   10 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการเเละการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2007   10 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินดครงการสนับสนุนการบุรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2006   10 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2005   10 กุมภาพันธ์ 2566   เเต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2004   10 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2003   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานป่าไม้รอบเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 2002   10 กุมภาพันธ์ 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0010 / 2001   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอนำส่งหลักฐานการขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0035 / 2000   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานขอตั้งวัด  เจ้าคณะภาค 5  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 1999   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานขอตั้งวัด  เจ้าคณะภาค 5  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0025 / 1998   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1997   10 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1996   10 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1995   10 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1994   10 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 1993   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1992   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1991   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1990   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.1 / 1989   10 กุมภาพันธ์ 2566   การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ "12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / 1988   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 1987   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งผลการพิจารณาให้คะแนนการมีส่วนร่วมบูรณาการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1986   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง 8 คำสั่ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1985   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง 10 คำสั่ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217