| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 1084   19 มกราคม 2566   การแถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 1083   19 มกราคม 2566   การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / 1082   19 มกราคม 2566   การดำเนินการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0014.2/ / 1081   19 มกราคม 2566   ขอเชิญชวนยื่นขจ้อเสนอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อธิการบดีมหาวิทยาเชียงใหม่  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1 / 1080   19 มกราคม 2566   การออกหนังสือสำคัญการเป็นผู้ใหญบ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 1079   19 มกราคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1078   19 มกราคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 1077   19 มกราคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1076   19 มกราคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 1075   19 มกราคม 2566   ประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์(ข่าวอุตรดิตถ์/Uttarditnews)ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องแสงและทางโค้งไม่มีสัญญาณเตือน  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 1074   19 มกราคม 2566   การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 1073   19 มกราคม 2566   ประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์(ข่าวอุตรดิตถ์/Uttarditnews)ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องแสงและทางโค้งไม่มีสัญญาณเตือน  น่ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 1072   19 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / 1071   19 มกราคม 2566   ขอส่งใบสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว  เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.3 / 1070   18 มกราคม 2566   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ประจำเดือนมกราคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 1069   18 มกราคม 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ  จังหวัดสุโขทัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 1068   18 มกราคม 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ  จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 1067   18 มกราคม 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ  จังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 1066   18 มกราคม 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ  จังหวัดสุโขทัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 1065   18 มกราคม 2566   ขอให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0004 / 1064   18 มกราคม 2566   ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0004 / 1063   18 มกราคม 2566   ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0010 / 1062   18 มกราคม 2566   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1061   18 มกราคม 2566   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  อธิบดีกรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 1060   18 มกราคม 2566   การขอเข้ารับคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / 1059   18 มกราคม 2566   การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(2) / 1058   18 มกราคม 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 1057   18 มกราคม 2566   ขอส่งบัญชีเลขรหัสสินทรัพย์ถาวร(รหัสครุภัณฑ์)รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 1056   18 มกราคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวจินฏาภัสร์ รัตนวดี)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 1055   18 มกราคม 2566   ขอส่งบัญชีเลขรหัสสินทรัพย์ถาวร(รหัสครุภัณฑ์)รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1054   18 มกราคม 2566   ส่งบัญชีเลขรหัสสินทรัพย์ถาวร(รหัสครุภัณฑ์) รายงานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 1053   18 มกราคม 2566   การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 1052   18 มกราคม 2566   การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028 / 1051   18 มกราคม 2566   ส่งบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.1/ / 1050   18 มกราคม 2566   ขอความอนุเคาระห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่มีทางระบาย  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 1049   18 มกราคม 2566   ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการภาครัฐ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 1048   18 มกราคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต(กปภจ.)0021 / 1047   18 มกราคม 2566   นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.1 / 1046   18 มกราคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0028 / 1045   18 มกราคม 2566   ขอส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารแรงงานที่เคยทำงานในไต้หวัน  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.012 / 1044   18 มกราคม 2566   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566 และขอเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0014.2 / 1043   18 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตลาพักผ่อนเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0033.101.1 / 1042   18 มกราคม 2566   แจ้งขอรับการสนับสนุนในการขอใช้พื้นที่  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 1041   18 มกราคม 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1040   18 มกราคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (ละเอียด กันธิมา)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1039   18 มกราคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 1038   18 มกราคม 2566   ร้องขอให้ขยายเขตไฟฟ้า  นางสาวณิชาภัทร นามเรือน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1037   18 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 1036   18 มกราคม 2566   การจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1035   18 มกราคม 2566   การจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217