| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / 684   10 มกราคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 683   10 มกราคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / 682   10 มกราคม 2566   ขอให้รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ๕%  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / 681   10 มกราคม 2566   การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / 680   10 มกราคม 2566   การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจร์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0005/ / 679   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวนิรชา ธรรมลังกา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 678   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางรัั้ง อินจน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 677   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวทองพรรณ ทับเกษม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 676   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางราน ตาทา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 675   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวนิดา สิทธิวงค์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 674   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบัวหา สิทธิวงค์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 673   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวกนกวรรณ รอดภัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 672   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายหมาย ผ่องใส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 671   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางปรีชา แก้วสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 670   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเจริญ แก้วสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 669   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวพรรณนิภา ทองศิริ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 668   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอิ๊ด ทองศิริ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 667   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวอินทิรา นิยมเดช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 666   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางวันเพ็ญ แดงเสาสี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 665   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายคมสัน บัวศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 664   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมหวัง บัวศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 663   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวรสสุคนธ์ มูลเม้า  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 662   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายพินิจ มูลเม้า  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 661   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวฐาวรา เทศปาน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 660   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางกมลทิพย์ ไพบุญ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 659   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสุภาวดี นาคะวิจิตร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 658   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอำนวย ภูมราดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 657   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายญาณกร สีระสา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 656   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายเทิ่ง คำนาค  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 655   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวเยี่ยมรุ้ง ศรีทาทิม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 654   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวิชิต ฟองเปี้ย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 653   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสนม กันชูผล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 652   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายบุญมี นิลลิกา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 651   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวีระ เมฆทับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 650   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางชนกานต์ เมฆทับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 649   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอรรถพล คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 648   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางคอน คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 647   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวสุภาพร นวลพี้  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 646   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสมาน ค้ำชู  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 645   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวุฒิพงษ์ รอดพุฒ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 644   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจุฬา รอดพุฒ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 643   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางประภัสสร โหมดอิ่ม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 642   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางมัจรี ใบบัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 641   9 มกราคม 2566   รายงานสรุปผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปี 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0005/ / 640   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางเยาวลักษณ์ ทองนาค  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 639   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวสมจิตร เพ็งสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 638   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวกัญญาภัค ชูพงษ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 637   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายธนพันธ์ สาสุข  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 636   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสุรตน์ สวัสดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 635   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอรุณี กังหัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217