| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0005/ / 534   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายคณิศร จำปาไพร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 533   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางลำยงค์ พิมพ์จันทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 532   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางวิภาวี อินเอก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 531   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสังวร แจ่มสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 530   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวสุธัญญา สุเกี้ยง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 529   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสายสมร สิงห์ชูโต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 528   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายพงษ์ศักดิ์ คงแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 527   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประคอง คงแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 526   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายพีรวัส ชนัทนาวา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 525   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางภิณพร ชนัทนาวา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 524   9 มกราคม 2566   ส่งแบบรายงานการทำลายแบบพิมพ์  กรมทีดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0005/ / 523   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายธีรวัฒน์ เอื้ออรุณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 522   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบุญช่วย นาคพริก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 521   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอารุณ ทิมขำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 520   9 มกราคม 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / 519   9 มกราคม 2566   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0019.4 / 518   9 มกราคม 2566   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 517   9 มกราคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (จำนวน 8 ฉบับ)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 516   9 มกราคม 2566   การรับเสด็จพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  นายอำเภอลับแล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 515   9 มกราคม 2566   สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอส่งสำเนาหน้าบัญชีเงินนอกนอกงบประมาณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 514   9 มกราคม 2566   หนังสือรับรอง นางภทรพร (พรวิภา) ผึ้งแสงศรี (ปลอดนิมิตร)  นางภทรพร (พรวิภา) ผึ้งแสงศรี (ปลอดนิมิตร)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0007 / 513   9 มกราคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น  นายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0029.2/ / 512   9 มกราคม 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0029.2/ / 511   9 มกราคม 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0007 / 510   9 มกราคม 2566   รายงานผลคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่า  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.3 / 509   9 มกราคม 2566   การรับเสด็จพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 508   9 มกราคม 2566   การรับเสด็จพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 507   9 มกราคม 2566   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 506   9 มกราคม 2566   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  กก 5115/ / 505   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ค่ายมวยเพชรนาคา  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 504   9 มกราคม 2566   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  กก 5115/ / 503   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้จัดการบริษัท หล่อวัฒนา จำกัด  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ / 502   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ไอซ์ (2556)  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ / 501   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้จัดการธนาคารออมสิน ภาค 7  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ / 500   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ / 499   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 498   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  ว่าที่ร.ต.หญิงทัศนีย์ภรณ์ บางโม้  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  กก 5115/ / 497   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 496   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายหงส์ ศิริประสาท  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  กก 5115/ / 495   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 494   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสน ใจศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 493   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางตุลา คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 492   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวทัศนีย์ มีฉัตร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  กก 5115/ / 491   9 มกราคม 2566   ขอขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 490   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบังเอิญ มีฉัตร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 489   9 มกราคม 2566   มาตรการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 488   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางพึงพิศ หมื่นพรมอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 487   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอำพร หมื่นพรมอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 486   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวอุษณีย์ ยินดีสิทธิ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 485   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอุไรวรรณ ขวานา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217