| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0022 / 1586   1 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลางและรายละเอียดประกอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 1585   1 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือรับรอง นางสาวมยุรี มีมา  นางสาวมยุรี มีมา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028 / 1584   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานผลการติดตามผลของประชาชน  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 1583   1 กุมภาพันธ์ 2566   ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1/ / 1582   1 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดี  ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1581   1 กุมภาพันธ์ 2566   กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 1580   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.1 / 1579   1 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ "12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเติบโต (เพิ่มเติม)  ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 1578   1 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.2 / 1577   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  คค 0703.74 / 1576   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้นำหลักฐานและหลักประกันสัญญาไปทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  คค 0703.74 / 1575   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้นำหลักฐานและหลักประกันสัญญาไปทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1574   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.2 / 1573   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 1572   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 1571   31 มกราคม 2566   การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3/ / 1570   31 มกราคม 2566   รายงานผลการเปิดจุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าว  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 1569   31 มกราคม 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 1568   31 มกราคม 2566   การจัดทำข้อมูลลงทะเบียน My GPF Appication  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 1567   31 มกราคม 2566   การจัดทำข้อมูลลงทะเบียน My GPF Appication  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.3 / 1566   31 มกราคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 1565   31 มกราคม 2566   การรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 1564   31 มกราคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 1563   31 มกราคม 2566   การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1562   31 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1561   31 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 1560   31 มกราคม 2566   ขอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016.2/ / 1559   31 มกราคม 2566   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อค 0017.2/ / 1558   31 มกราคม 2566   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 1557   31 มกราคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1556   31 มกราคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 1555   31 มกราคม 2566   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประธานกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 1554   31 มกราคม 2566   หารือการจ้างเหมาเอกชนหรือมูลนิธิเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 1553   31 มกราคม 2566   โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1552   31 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1551   31 มกราคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1550   31 มกราคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 1549   31 มกราคม 2566   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 1548   31 มกราคม 2566   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1547   31 มกราคม 2566   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 1546   31 มกราคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญจากการส่งเสียงดังรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1545   31 มกราคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1544   31 มกราคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายสุรพล พานิชย์วิไล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1543   31 มกราคม 2566   ขอให้ธนาคารฯ ส่งใบเสร็จรับเงินค่าจ้างงานก่อสร้างฯ  สำนักงานธุรกิจอุตรดิตถ์ (บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 1542   31 มกราคม 2566   เบิกจ่ายค่าก่อสร้างงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมตลองตรอนบริเวณหลังวัดพงสะตือ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1541   31 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ธีรชัย คงมณี)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 1540   31 มกราคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดเพื่อการชลประทาน ปี 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิชัยและสาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1539   31 มกราคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดเพื่อการชลประทาน ปี 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028 / 1538   31 มกราคม 2566   รายงานผลการใช้จ่ายและประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 1537   31 มกราคม 2566   แจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1586 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32