| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต๐๐๑๘.๓/ / 10488   24 กันยายน 2565   การใช้จ่ายเงินและประมาณการใช้จ่ายการออกหนังสือหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 10487   23 กันยายน 2565   ข้าราชการขอไปช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 / 10486   23 กันยายน 2565   ขออนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 10485   23 กันยายน 2565   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒สิงหาคม ๒๕๖๕  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0022 / 10484   23 กันยายน 2565   ขอส่งบัญชีรายละเอียดจ้างเหมาบริการและบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0025 / 10483   23 กันยายน 2565   ขอส่งสำเนาคำสั่งจ้างพนักงานราชการ และคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 10482   23 กันยายน 2565   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน คลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0019.4 / 10481   23 กันยายน 2565   ขอส่งเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / 10480   23 กันยายน 2565   ให้ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2565 ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0008 / 10479   23 กันยายน 2565   โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
  อต 0008 / 10478   23 กันยายน 2565   โอนเงินกลับส่วนกลาง  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0017.2 / 10477   23 กันยายน 2565   โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 10476   23 กันยายน 2565   พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10475   23 กันยายน 2565   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10474   23 กันยายน 2565   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / 10473   23 กันยายน 2565   การขอกันเงินงบประมาณฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 10472   23 กันยายน 2565   ขอส่งสำเนาคำสั่งฯ  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 10471   23 กันยายน 2565   ขอส่งสำเนาคำสั่งฯ  กรมบัญชีกลาง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 10470   23 กันยายน 2565   ขอส่งสำเนาคำสั่ง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 10469   23 กันยายน 2565   ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้านและติดตั้งไฟส่องสวางริมทาง บริเวณถนนสายริมแม่น้ำน่าน ที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10468   23 กันยายน 2565   หารือแนวทางการปฎิบัติ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 10467   23 กันยายน 2565   ขอส่งแฟ้มประวัติข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011 / 10466   23 กันยายน 2565   ขอให้รายงานการขอใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินวัดหรือสำนักสงฆ์  เลขาธิการส.ป.ก.  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 10465   23 กันยายน 2565   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005/ / 10464   23 กันยายน 2565   ขอนำส่งสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการ ประเมิน ศพค.  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.1 / 10463   23 กันยายน 2565   การจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 10462   23 กันยายน 2565   รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕)  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10461   23 กันยายน 2565   แต่งตั้งข้าราชการ รายนายขจรศักดิ์ ปัญญามัง  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10460   23 กันยายน 2565   แต่งตั้งข้าราชการราย น.ส.นันทิดา สุจาคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10459   23 กันยายน 2565   แต่งตั้งข้าราชการ รายน.ส.นฤมล เผือกไชย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 10458   22 กันยายน 2565   ขอแจ้งข้อมูลรหัสทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ จำนวน 4 รายการ  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 10457   22 กันยายน 2565   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 10456   22 กันยายน 2565   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0018.1/ / 10455   22 กันยายน 2565   รายงานผลการทำลายเอกสารเกี่ยวบัตรประจำตัวประชาชน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10454   22 กันยายน 2565   การพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 10453   22 กันยายน 2565   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 10452   22 กันยายน 2565   การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005/ / 10451   22 กันยายน 2565   ขอส่งเเบบรายงานโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 10450   22 กันยายน 2565   รายงานผลการจัดโครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10449   22 กันยายน 2565   รายงานผลการจัดโครงการอบรมและบรรยายธรรมโดยผู้นำศาสนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10448   22 กันยายน 2565   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10447   22 กันยายน 2565   ตอบแบบสำรวจผลการดำเนินงานส่งเสริมสมภรรถภาพร่างกายฯ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10446   22 กันยายน 2565   รายงานผลการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / 10445   22 กันยายน 2565   การแต่งตั้ง ผช.เลขานุการอนุวินัยฯ เเละอนุอุทธรณ์ฯ  เลขานุการอนุวินัยฯ เเละอนุอุทธรณ์ฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 10444   22 กันยายน 2565   การเเต่งตั้ง ผช.เลขานุการอนุวินัยฯ เเละอนุอุทธรณ์ฯ  นายถิรวัสส์ โสภา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / 10443   22 กันยายน 2565   ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรร Live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.306 / 10442   22 กันยายน 2565   รายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ งวดที่ 3-4  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต 0018.2/ / 10441   22 กันยายน 2565   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 10440   22 กันยายน 2565   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10439   22 กันยายน 2565   การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10490 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210