| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / 11729   28 ตุลาคม 2564   งานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 11728   28 ตุลาคม 2564   ขอยกเลิกศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.3 / 11727   27 ตุลาคม 2564   ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถว่ายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 11726   27 ตุลาคม 2564   ขอส่่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0016 / 11725   27 ตุลาคม 2564   การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0027 / 11724   27 ตุลาคม 2564   ขอส่งสรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงงาน (สำนักตรวจและประเมินผล)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 11723   27 ตุลาคม 2564   การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 11722   27 ตุลาคม 2564   ขอหารือแนวทางปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 11721   27 ตุลาคม 2564   ขอหารือแนวทางปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1/ / 11720   27 ตุลาคม 2564   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ  คลังเขต 6  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 11719   27 ตุลาคม 2564   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ  คลังเขต 6  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 11718   27 ตุลาคม 2564   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญสมาชิก กบข.  คลังเขต 6  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 11717   27 ตุลาคม 2564   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 11716   27 ตุลาคม 2564   ขอส่งเอกสารผลงานฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 11715   27 ตุลาคม 2564   การออกบัตรประจำตัวพนักงานเเละลูกจ้างของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 11714   27 ตุลาคม 2564   ขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 11713   27 ตุลาคม 2564   ส่งแผ่นเงินแผ่นทอง  เลขานุการกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 11712   27 ตุลาคม 2564   การเลื่อนค่าตอบแทนให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ ประจำปี 2564  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / 11711   27 ตุลาคม 2564   การเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (บัญชีสำรอง)  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 11710   27 ตุลาคม 2564   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านโอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0029 / 11709   27 ตุลาคม 2564   การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 11708   27 ตุลาคม 2564   ส่งสำเนาคำสั่งและบันทึกข้อตกลการจ้างเอกชนดำเนินการ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11707   27 ตุลาคม 2564   ส่งสำเนาคำสั่งและบันทึกข้อตกลการจ้างเอกชนดำเนินการ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11706   27 ตุลาคม 2564   ส่งสำเนาคำสั่งและบันทึกข้อตกลการจ้างเอกชนดำเนินการ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11705   27 ตุลาคม 2564   มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  รง 0487 / 11704   27 ตุลาคม 2564   แต่งตั้งคณะกรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษด้านอาชีพนักเรียนที่ไม้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 11703   27 ตุลาคม 2564   ขอเบิกแบบพิมพ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11702   27 ตุลาคม 2564   ขอเบิกแบบพิมพ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11701   27 ตุลาคม 2564   วัดผักขวงขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11700   27 ตุลาคม 2564   วัดผักขวงขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0032.010 / 11699   27 ตุลาคม 2564   หนังสือรับรอง นางสาวธนัชะร วงษ์วรรณา  นางสาวธนัชะร วงษ์วรรณา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0032.010 / 11698   27 ตุลาคม 2564   หนังสือรับรอง นายปิยบุตร อินต๊ะนางแล  นายปิยบุตร อินต๊ะนางแล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  กก 5115 / 11697   27 ตุลาคม 2564   เชิญประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / 11696   27 ตุลาคม 2564   เชิญประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 11695   27 ตุลาคม 2564   การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2564)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.2 / 11694   27 ตุลาคม 2564   ขอส่งแบบเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ รอบเดือนตุลาคม 2564  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0032.010 / 11693   27 ตุลาคม 2564   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0032.010 / 11692   27 ตุลาคม 2564   ขอส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.1 / 11691   27 ตุลาคม 2564   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 11690   27 ตุลาคม 2564   ส่งคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2564)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0028.1 / 11689   27 ตุลาคม 2564   ให้ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0010 / 11688   26 ตุลาคม 2564   สำรวจข้อมูลสหกรณ์/สมาชิกสหกรณ์บริการเดินรถที่ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประสงส์ขอรับการช่วยเหลือในการเจรจากับบริษัทผู้ประกบธุรกิจเช่าซื้อ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0002 / 11687   26 ตุลาคม 2564   ส่งตัวนายทหารประทวนรับราชการ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 11686   26 ตุลาคม 2564   ส่งตัวนายทหารประทวนรับราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 11685   26 ตุลาคม 2564   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดีเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 36  ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสรอง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 11684   26 ตุลาคม 2564   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรนายงานสัสดี รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2565  ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสรอง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0006/ / 11683   26 ตุลาคม 2564   ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  นายวีรพงษ์ น้ำจันทร์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0006/ / 11682   26 ตุลาคม 2564   อนุญาตให้พนักงานราชการเฉพาะกิจลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 11681   26 ตุลาคม 2564   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0004 / 11680   26 ตุลาคม 2564   แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11736 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235