| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 5652   24 พฤษภาคม 2565   การแต่งตั้งข้าราชการฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 5651   24 พฤษภาคม 2565   ขอรับเบี้ยหวัดฯ  ผอ.คลังเขต 6  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  0028 / 5650   24 พฤษภาคม 2565   รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ปี 2565  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานบัญชี)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 5649   24 พฤษภาคม 2565   ส่งคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (1 เมษายน 2565)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)ว / 5648   24 พฤษภาคม 2565   โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565  นายอำเภอพิชัย ท่าปลา ฟากท่า ทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ว / 5647   24 พฤษภาคม 2565   โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัมนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565  ตามหนังสือแบนท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 5646   24 พฤษภาคม 2565   ขอส่งคืนเงินคงเหลือ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5645   24 พฤษภาคม 2565   ขอส่งคืนเงินคงเหลือ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 5644   24 พฤษภาคม 2565   ขอยกเลิกการตัดโอนตำแหน่งไปที่กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำปาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 5643   24 พฤษภาคม 2565   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5642   24 พฤษภาคม 2565   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / 5641   24 พฤษภาคม 2565   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณย่านศิลาอาสน์  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 5640   24 พฤษภาคม 2565   ขอให้กรมที่ดินปลดล็อคระบบการจัดการสารสนเทศ MIS เม.ย.65  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0023.5 / 5639   24 พฤษภาคม 2565   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5638   24 พฤษภาคม 2565   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 5637   24 พฤษภาคม 2565   การขอย้ายข้าราชการ  ผุ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0032.101.2 / 5636   24 พฤษภาคม 2565   ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0032.101.2 / 5635   24 พฤษภาคม 2565   ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม  ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจ.อุตรดิตถ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0032.101.2 / 5635   24 พฤษภาคม 2565   ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม  ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจ.อุตรดิตถ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0032.101.2 / 5634   24 พฤษภาคม 2565   ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0032.101.2 / 5633   24 พฤษภาคม 2565   การแก้ไขสัญญาจ้าง  บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 5632   24 พฤษภาคม 2565   เร่งรัดดำเนินการแก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ไม่สมบูรณ์ (Block Code) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005 / 5631   24 พฤษภาคม 2565   ขอส่งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากบัญชี  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5630   24 พฤษภาคม 2565   ขอส่งใบสำคัญรับเงิน  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5629   24 พฤษภาคม 2565   ขอส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 5628   24 พฤษภาคม 2565   รายงานสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต(กปภจ)0021/ / 5627   24 พฤษภาคม 2565   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  อธิการบดี มรภ.อต.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / 5626   24 พฤษภาคม 2565   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  ผบ.มทบ.35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / 5625   24 พฤษภาคม 2565   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  อธิบดีกรม ปภ.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0033(2) / 5624   24 พฤษภาคม 2565   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0033(2) / 5623   24 พฤษภาคม 2565   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0025 / 5622   24 พฤษภาคม 2565   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 5621   24 พฤษภาคม 2565   ไม่ได้รับเงินคืนจากกลุ่มออมทรัพย์อนุรักษ์ หมู่ที่ 2 (ชุมชนท่าวังโปร่ง)  อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 5620   24 พฤษภาคม 2565   ขอความเป็นธรรมและสิทธิอันชอบธรรมในการครอบครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 5619   24 พฤษภาคม 2565   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0007 / 5618   24 พฤษภาคม 2565   ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0021 / 5617   24 พฤษภาคม 2565   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5616   24 พฤษภาคม 2565   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  กก 5115 / 5615   24 พฤษภาคม 2565   การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 5614   24 พฤษภาคม 2565   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0007 / 5613   24 พฤษภาคม 2565   ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  ฝกภ5115 / 5612   24 พฤษภาคม 2565   การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์  กรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 5611   24 พฤษภาคม 2565   การคืนหลักประกันสัญญา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ตั้งใจรวย จำกัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0133.1/03 / 5610   24 พฤษภาคม 2565   การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั้นบนเป็นห้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาด้านหน้าอาคาร  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ  รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง)
  อต 0005 / 5609   24 พฤษภาคม 2565   รายงานการให้ความช่วยเหลือ กรณี นางสาวชุติมา เชื้อศรี  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5608   24 พฤษภาคม 2565   รายงานการให้ความช่วยเหลือ กรณี นางสาวชุติมา เชื้อศรี  เลขาธิการองคมนตรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0023.5 / 5607   24 พฤษภาคม 2565   การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 5606   24 พฤษภาคม 2565   ขอลาออกจากการเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 5605   24 พฤษภาคม 2565   ขอส่งสมุดประวัติ ก.พ.7(ตัวจริง)  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0028 / 5604   24 พฤษภาคม 2565   ขอความร่วมมือ ปรับปรุงบัญชีขอเบิกงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงานบัญชี)  สำนักงานแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 5654 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114