สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,792
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 17:04:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,791
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 17:02:26 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,790
 เรื่อง : การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 16:27:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,789
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 16:20:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,788
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 16:20:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,787
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาชนเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 16:17:18 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,786
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือให้ บันทึกข้อมูล 3 หมอ ในฐานข้อมูลโปรแกรม 3 หมอรู้จักคุณและให้ อสม. คัดกรองความถดถอย 9 ด้าน ของผู้สูงอายุ ผ่าน Application สมาร์ท อสม.
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 16:11:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,785
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือให้ บันทึกข้อมูล 3 หมอ ในฐานข้อมูลโปรแกรม 3 หมอรู้จักคุณและให้ อสม. คัดกรองความถดถอย 9 ด้าน ของผู้สูงอายุ ผ่าน Application สมาร์ท อสม.
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 16:03:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,784
 เรื่อง : การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:59:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,783
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้จัดส่งรายงานการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:59:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,782
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือให้ บันทึกข้อมูล 3 หมอ ในฐานข้อมูลโปรแกรม 3 หมอรู้จักคุณและให้ อสม. คัดกรองความถดถอย 9 ด้าน ของผู้สูงอายุ ผ่าน Application สมาร์ท อสม.
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:58:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,781
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:57:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,780
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลลิง พ.ศ...
ผู้รับ : 49 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:54:02 น. ]

รับแล้ว : 44 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,779
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ "12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์"
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:53:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,778
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลลิง พ.ศ...
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:52:44 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,777
 เรื่อง : การจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:45:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,776
 เรื่อง : ขยายเวลาการรับสมัครการคัดเลือดบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 16 พ.ศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:34:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,775
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประเดือน กุมภาพันธ์ 2566)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:28:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,774
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:21:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,773
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 15:16:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164   | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๙๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖