| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   27 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลฟากท่า
  บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลฟากท่า
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการใช้คำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์   25 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   25 ตุลาคม 2564 รพ.สต.ท่าช้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   25 ตุลาคม 2564 รพ.สต.ท่าช้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   25 ตุลาคม 2564 รพ.สต.น้ำหมัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   25 ตุลาคม 2564 รพ.สต.น้ำหมัน
  กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง   25 ตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อันตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนฯ   25 ตุลาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ   25 ตุลาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   21 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือด) จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบและวัสดุเพื่อนำมาปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ตุลาคม 2564 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบและวัสดุเพื่อนำมาปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ตุลาคม 2564 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ตุลาคม 2564 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ตุลาคม 2564 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ตุลาคม 2564 รพ.สต.ชายเขา
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ส่งเสริงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมเมืองลับแล   21 ตุลาคม 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณทีใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   20 ตุลาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด   20 ตุลาคม 2564 รพ.สต.น้ำริด
  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ   20 ตุลาคม 2564 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน   20 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   20 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   19 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565   19 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   19 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัด
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   19 ตุลาคม 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลับแล
  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   18 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือด) จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลับแล
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   18 ตุลาคม 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยลของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน   18 ตุลาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   15 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ตุลาคม 2564 รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ตุลาคม 2564 รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
  การกำหนดช่วงคะแนนเเละอัตราร้อยละของฐาจคำนวนใช้ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   15 ตุลาคม 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ตุลาคม 2564 รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ใ ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ . เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย . สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   12 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพือ่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   12 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวฯที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสาัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   12 ตุลาคม 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   12 ตุลาคม 2564 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์   11 ตุลาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  รับสมัครดัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   11 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   11 ตุลาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบและวัสดุเพื่อนำมาปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ตุลาคม 2564 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบและวัสดุเพื่อนำมาปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ตุลาคม 2564 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่่ 2 (1 ตุลาคม 2564)   11 ตุลาคม 2564 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูง โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   8 ตุลาคม 2564 รพ.สต.น้ำริด

บันทึกข้อมูลไว้ 1863 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
จำนวนการใช้งาน 23,853,678 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430