| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผลการจ้างเหมาบริการพนักงานบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 กันยายน 2565 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   23 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ปี2565   23 กันยายน 2565 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN) พร้อมอุปกรณ์ปลายทาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กันยายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน   23 กันยายน 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง หรือแขวน 18,000 BTU   23 กันยายน 2565 รพ.สต.บ้านท่า
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   23 กันยายน 2565 รพ.สต.บ้านท่า
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   23 กันยายน 2565 รพ.สต.บ้านท่า
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน   23 กันยายน 2565 รพ.สต.บ้านท่า
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน   23 กันยายน 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กันยายน 2565 รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กันยายน 2565 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กันยายน 2565 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๒๕ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาตัดแต่งพุ่มไม้และตัดหญ้าในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง   22 กันยายน 2565 รพ.สต.คีรีทอง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างถ่ายเอกสาร   22 กันยายน 2565 รพ.สต.คีรีทอง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   22 กันยายน 2565 รพ.สต.คีรีทอง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างถ่ายเอกสาร   22 กันยายน 2565 รพ.สต.คีรีทอง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   22 กันยายน 2565 รพ.สต.คีรีทอง
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กันยายน 2565 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กันยายน 2565 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า   22 กันยายน 2565 รพ.สต.ขุนฝาง
  สิ้นสุดสาธารณภั ย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   22 กันยายน 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย /เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน (วาตภัย) อำเภอพิชัย   22 กันยายน 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565   21 กันยายน 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนด้วยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ฺเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล   21 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมศาลพระภูมิ รพ.สต.หาดกรวด   21 กันยายน 2565 รพ.สต.หาดกรวด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตรร้อนละของฐานการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเชื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์   21 กันยายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยลของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน   21 กันยายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕   21 กันยายน 2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  ประกาศ ขอจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับให้ความรู้การป้องกันตัว การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กันยายน 2565 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กันยายน 2565 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565   20 กันยายน 2565 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการใช้คำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์   20 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้การคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์   20 กันยายน 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้า่งศักยภาพด้านการกำกับดูแลประกอบกิจการน้้ำบาดาล   20 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ณ 1 ตุลาคม 2565 (สนจ.อต)   20 กันยายน 2565 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ตุลาคม 2565 (หน่วยตรวจสอบภายใน)   20 กันยายน 2565 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ 1 ตุลาคม 2565   20 กันยายน 2565 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ   19 กันยายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   19 กันยายน 2565 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน   19 กันยายน 2565 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป   19 กันยายน 2565 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   19 กันยายน 2565 รพ.สต.แสนตอ
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวฯที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565   19 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร งาน"เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุุตรดิตถ์ ประจำปี 2565"   19 กันยายน 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1196 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
จำนวนการใช้งาน 27,078,215 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430