| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.น้ำหมัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างถ่ายเอกสาร   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.น้ำหมัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.น้ำหมัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.น้ำหมัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.น้ำหมัน
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.ร่วมจิต
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอพิชัย   23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องขูดหินปูนและเครื่องฉายแสงทางทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.หาดล้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบและวัสดุเพื่อนำมาปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบและวัสดุเพื่อนำมาปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.หาดล้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.หาดล้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.หาดล้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.หาดล้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างถ่ายเอกสาร(งบQOF)   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.จริม
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถผู้รับบริการ รพ.สต.ม่อนดินแดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.ผาจุก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.ผาจุก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.ผาจุก
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.ผาจุก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.จริม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างถ่ายเอกสาร   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.จริม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบและวัสดุเพื่อนำมาปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 พฤษภาคม 2565 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบและวัสดุเพื่อนำมาปรุงอาหารจำหน่ายให้ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 พฤษภาคม 2565 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 พฤษภาคม 2565 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดึคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)   18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 500 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
จำนวนการใช้งาน 25,833,133 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430