| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจสำหรับงานบริการงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   31 มกราคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   31 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศรายชื่อผู้ที่สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ   30 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 มกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 มกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์   27 มกราคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   27 มกราคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ผลการประกวดร้าน ประเภท Popular Vote ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   26 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน   26 มกราคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566   26 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำผ้าม่านฟองน้ำเตียงและหมอนหนุนห้องแพทย์แผนไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน   25 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มกราคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มกราคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุสำนักงาน   24 มกราคม 2566 รพ.สต.บ้านด่าน
  ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   24 มกราคม 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายเพื่อใชเในโครงการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานโครงการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มกราคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565   20 มกราคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มกราคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มกราคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับ จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   19 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำสติกเกอร์ห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทยรพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   18 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   18 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป   16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  งานปรพะเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)   16 มกราคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 มกราคม 2566 โรงพยาบาลลับแล
  การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดอุตรดิตถ์   13 มกราคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   13 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   13 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ 2 งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์   12 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   12 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มกราคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า

บันทึกข้อมูลไว้ 71 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2
จำนวนการใช้งาน 29,139,730 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430