| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อโมเดลโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกลุ่มโรคNCD โดยเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องปริ้น   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมธ์โครงการ อสม.ตำบลน้ำริดยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพช่องปากโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการ อสม.ตำบลน้ำริดยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพช่องปากโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากผู้สูงอายุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุตำบลน้ำริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการ DSPM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ DSPM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ่ายถ่ายเอกสารโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำริดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   6 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   6 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑงานบ้านงานครัว (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำรักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   5 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างทำป้ายโครงการ สป.สช.อบต.น้ำหมัน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   5 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   5 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ตอกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ยกเลิกเขตพื้นที่รักาาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2566   5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   4 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยเดื่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3   3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงที่พักคอยผู้รับบริการ รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์และตรวจเช็คซ่อมระบบคอมฯโน้ตบุ้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถเจ้าหน้าที่   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   30 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานเจ้าหน้าที่   30 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการ สนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป โดยวิธรเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,300,407 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430